Tweede gezamenlijke bijeenkomst van de examencommissies

15/09/2021

Online, 15 september 2021 – De tweede gezamenlijke bijeenkomst van de examencommissies van de lidstaten van CESNI heeft plaatsgevonden op 15 september 2021. Voor het eerst zijn ook examinatoren voor goedgekeurde opleidingsprogramma’s samengekomen met leden van examencommissies die examens afnemen onder de verantwoordelijkheid van overheidsinstanties. De bijeenkomst was aanvankelijk gepland in Berlijn, waar het Duitse voorzitterschap van de Raad van de EU de deskundigen had uitgenodigd in 2020, maar moest uiteindelijk online plaatsvinden vanwege de huidige coronacrisis. Veertig deskundigen uit elf lidstaten van CESNI, drie riviercommissies (Centrale Commissie voor de Rijnvaart, Donaucommissie en Savacommissie) en de Europese Commissie namen deel aan dit belangrijke forum. Het hoofddoel was een informatieve en vruchtbare uitwisseling mogelijk te maken over de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart (ES-QIN) en meer specifiek over de examenstandaarden met het oog op de toekomstige toepassing van de nieuwe serie standaarden voor beroepskwalificaties met ingang van januari 2022.
 

 
De deelnemers werden verwelkomd door de secretaris-generaal van de Centrale Commissie, de heer Bruno Georges, die benadrukte dat de harmonisatie van examens een prioriteit is geweest van het huidige Belgische voorzitterschap van de CCR voor de periode 2020-2021 en in het kader van het nieuwe RSP (Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn). De bijeenkomst werd voorgezeten door mevrouw Petra Nethövel, deskundige van de Duitse delegatie en voorzitter van de Werkgroep voor beroepskwalificaties van CESNI. De bijeenkomst bood ook mevrouw Christelle Rousseau (Europese Commissie/DG MOVE) de gelegenheid om het nieuwe wettelijke kader op EU-niveau te presenteren. Zij deelde de deelnemers mee dat het proces van het identificeren van riviergedeelten met specifieke risico’s en het definiëren van de adequate beoordeling nog niet was afgesloten.
 
Tijdens de bijeenkomst bespraken de deskundigen de verschillende examenstandaarden die zijn opgenomen in ES-QIN, de ontwerpstandaarden voor praktijkexamens voor het operationeel niveau alsook de examenmodellen voor het operationeel en managementniveau. De bijeenkomst gaf aanleiding tot intensieve uitwisselingen van meningen en ervaringen tussen de deelnemers, die ook mogelijk werden gemaakt tijdens verschillende vraag-en-antwoordsessies. Het verzamelen van beste praktijken is inderdaad essentieel voor een goede uitvoering van de nieuwe examenregels met ingang van januari 2022, die ook collega’s in andere landen kunnen inspireren. De deskundigen hebben ook samen nagedacht over de uniforme interpretatie en toepassing van de nieuwe examenstandaarden. Een laatste – maar zeker niet onbelangrijk – aspect was dat de examencommissies en examinatoren elkaar beter hebben leren kennen en nuttige informatie konden uitwisselen, waardoor deze onontbeerlijke samenwerking tussen alle personen die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de nieuwe standaarden die in ES-QIN zijn samengebracht, tot stand werd gebracht of kon worden uitgebreid.
 
De nieuwe CESNI-standaarden, die met name toegepast moeten worden door de EU, de CCR, de Internationale Commissie voor het Savabekken en andere derde staten zoals Oekraïne, zullen een sterke impact hebben op de inhoud van de opleidingen en de beoordeling van de competenties van (toekomstige) bemanningsleden op alle Europese waterwegen. Deze standaarden maken een volledige herziening nodig van de theorie- en praktijkexamens, alsmede van de procedures in verband met deze examens. De toekomstige wijzigingen hebben al veel inspanningen gevergd van de examencommissies, de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring van de opleidingsprogramma’s en de examinatoren die de nieuwe competentiestandaarden en examenmethoden moeten toepassen. In dit verband wordt benadrukt dat de algemene context een hoog harmonisatieniveau vereist om te zorgen voor een gelijk speelveld voor alle personen die een kwalificatie wensen te verkrijgen op basis van identieke competentiestandaarden die in alle lidstaten van CESNI van toepassing zijn. In deze context spelen de examencommissies en de examinatoren een essentiële rol om dit nieuwe tijdperk voor de beroepskwalificaties in de Europese binnenvaart gestalte te geven en te zorgen voor een uniforme interpretatie en toepassing van de aangenomen standaarden.