Over CESNI

 
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR – www.ccr-zkr.org) heeft tijdens haar plenaire zitting in juni 2015 een besluit aangenomen ter instelling van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (“CESNI”). Dit besluit bevordert en versnelt de ontwikkeling van uniforme, moderne en gebruiksvriendelijke voorschriften voor de gebruikers van de vaarweg.
 
De instelling van dit nieuwe werkorgaan vloeit voort uit de wens van de CCR, die wordt gedeeld door de Europese Unie, om de governance op Europees vlak te versterken, vooral met betrekking tot de regelgeving voor de binnenvaart.
 
Dit comité bestaat uit deskundigen van de lidstaten van de Europese Unie en de CCR en wordt bijgestaan door vertegenwoordigers van internationale organisaties die zich bezighouden met de binnenvaart. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de vertegenwoordigers van de verschillende binnenvaartactoren en het Europese binnenvaartbedrijfsleven. Met de instelling van dit comité leveren de CCR en de Europese Commissie een concrete bijdrage aan de vereenvoudiging van de besluitvorming op het gebied van de binnenvaartregelgeving, waarbij de grote ervaring van de CCR ten goede kan komen aan alle institutionele partners en stakeholders.
 

Taken van CESNI

 
Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart heeft onder andere de volgende taken:

  • goedkeuring van technische standaarden op diverse gebieden, vooral met betrekking tot de schepen, informatietechnologie en bemanningen, waarnaar de respectieve regelgevingen op Europees en internationaal niveau, met inbegrip van die van de Europese Unie en de CCR, zullen verwijzen voor hun toepassing;
  • overleg over de uniforme uitleg en toepassing van de bedoelde standaarden, de methode voor de toepassing en implementatie van de voorziene procedures, de uitwisseling van informatie en de toezichthoudende mechanismen in de lidstaten;
  • overleg over de afwijkingen en gelijkwaardigheid met betrekking tot de technische voorschriften voor bepaalde schepen;
  • overleg over onderwerpen die prioritair zijn voor de veiligheid van de scheepvaart, de bescherming van het milieu en andere belangrijke binnenvaartaspecten.