Informatietechnologieën (TI)

 

Activiteiten van CESNI op het gebied van de informatietechnologieën

Op het gebied van de informatietechnologieën (IT) heeft CESNI de volgende hoofdtaken:

 • het uitwerken van voorstellen voor het opstellen en herzien van technische standaarden op het gebied van de informatietechnologieën, met name voor de River Information Services (RIS), met inbegrip van voorstellen voor de herziening van de standaarden die op grond van de EU-voorschriften bindend voorgeschreven zijn;

 • bijdragen aan een correcte implementatie van de standaarden op het gebied van de RIS en andere gebieden die samenhangen met de informatietechnologieën;

 • advisering en analyse met betrekking tot de informatietechnologie-standaarden (met inbegrip van RIS), met name ter ondersteuning van politieke initiatieven voor het tot stand brengen van digitale instrumenten in de binnenvaart en de geleidelijke invoering van elektronische documenten.

 
Werkprogramma waarin de verschillende taken worden aangegeven: https://www.cesni.eu/nl/over-cesni/werkprogramma/
 

De activiteiten op het gebied van de informatietechnologieën worden verricht door de werkgroep CESNI/TI. Deze werkgroep is ingesteld bij Besluit CESNI 2018-II-16 van 5 december 2018. De groep is in werking gesteld op 1 januari 2019. Na de instelling van de werkgroepen CESNI/PT en CESNI/QP in 2015, is dit de 3e permanente werkgroep van CESNI. Deze groep heeft 4 tijdelijke werkgroepen (zie punt “ES-RIS, de standaard met alle technische voorschriften voor RIS” hieronder).

Toelichting bij de werkzaamheden inzake de River Information Services (RIS)

 
Historisch overzicht
 

Het concept van de River Information Services (RIS) dateert van vóór de instelling van de werkgroep CESNI/TI. Het concept zoals we het nu kennen, is eind jaren negentig ontstaan vanuit de gedachte dat de binnenvaartinformatie ten dienste staat van het management van het vervoer en het verkeer in de binnenvaart, maar dat deze informatie moet worden gestandaardiseerd om interoperabiliteit mogelijk te maken. Op die manier dragen de RIS bij tot de verbetering van de veiligheid en de efficiëntie van de scheepvaart, maar ook tot het milieuvriendelijker maken van deze vervoersmodaliteit.

 
RIS-doelstellingen
 

RIS-hoofddoelstellingen:

 

1) vervoer moet veilig zijn:

 • gewonden tot een minimum beperken,

 • dodelijke ongevallen tot een minimum beperken,

 • incidenten tijdens de reis tot een minimum beperken;

 

2) vervoer moet efficiënt zijn:

 • maximaal gebruik maken van de effectieve capaciteit van vaarwegen,

 • de vervoerscapaciteit van schepen maximaliseren (lengte, breedte, diepgang en hoogte),

 • de reistijd verkorten,

 • de werklast van de RIS-gebruikers verminderen,

 • de vervoerskosten verlagen,

 • het brandstofverbruik beperken,

 • een efficiënte en voordelige schakel vormen tussen vervoerswijzen,

 • zorgen voor efficiënte havens en terminals;

 

3) vervoer moet milieuvriendelijk zijn:

 • milieurisico’s verminderen,

 • vervuilende emissies en morsingen door ongelukken, illegale handelingen of normale activiteiten verminderen.

 
Technische aspecten van de RIS
 

Om de voornoemde diensten mogelijk te maken, zijn vier technologieën geïdentificeerd:

 • Een systeem voor de elektronische weergave van binnenvaartkaarten en -informatie (Inland ECDIS – Electronic Chart Display and Information System);

 • Een systeem voor berichten aan de scheepvaart (NtS – Notices to Skipper);

 • Een systeem voor het elektronisch melden van schepen in de binnenvaart (ERI – Electronic Reporting International);

 • Een systeem voor tracking en tracing van schepen (VTT – Vessel Tracking and Tracing).

 

De AIS-technologie (Automatic Identification System), waarmee de positie, de snelheid en andere belangrijke informatie worden verzonden per radio, wordt behandeld in het kader van de VTT-technologie.

ES-RIS, de standaard met alle technische voorschriften voor RIS

De technische voorschriften voor deze vier technologieën zijn vastgelegd in de ES-RIS (European Standard River Information Services – Europese standaard voor RIS).

De ES-RIS bevat ook voorschriften met betrekking tot de operationele eisen, prestatie-eisen, testprocedures en vereiste resultaten, zodat op geharmoniseerde wijze kan worden nagegaan of een apparaat aan deze voorschriften voldoet.

De eerste editie van de ES-RIS bevat de Inland AIS-teststandaard. Het is de bedoeling dat er ook andere teststandaarden aan worden toegevoegd.

De eerste editie van de ES-RIS, ES-RIS 2021/1, is in april 2021 aangenomen door CESNI.

De technische ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologieën vorderen zeer snel. Daarnaast worden de technische voorschriften die moeten worden opgenomen in een nieuwe editie van de ES-RIS, uitgewerkt en besproken in specifieke werkgroepen.

 

Daartoe heeft CESNI in 2019 vier tijdelijke werkgroepen ingesteld die onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep CESNI/TI vallen en die belast zijn met de vier voornoemde technologieën:

 • De tijdelijke werkgroep voor een systeem voor de elektronische weergave van binnenvaartkaarten en -informatie (CESNI/TI/Inland ECDIS)

 • De tijdelijke werkgroep voor een systeem voor het elektronisch melden van schepen in de binnenvaart (CESNI/TI/ERI)

 • De tijdelijke werkgroep voor een systeem voor tracking en tracing van schepen in de binnenvaart (CESNI/TI/VTT)

 • De tijdelijke werkgroep voor een systeem voor berichten aan de scheepvaart (CESNI/TI/NtS)

 

Meer informatie over de uitdagingen en huidige werkzaamheden van de vier tijdelijke werkgroepen is terug te vinden op de specifieke website https://ris.cesni.eu/.

Andere activiteiten op het gebied van de informatietechnologieën

Naast de werkzaamheden in samenhang met de RIS, lopen er diverse activiteiten op het gebied van de informatietechnologieën:

 • Op het vlak van de cyberveiligheid, bijvoorbeeld, om de digitalisering van de binnenvaart in goede omstandigheden te laten verlopen. Hierbij worden de verschillende belanghebbenden door middel van gidsen of gerichte acties bewust gemaakt van goede praktijken.

 • Op het gebied van de dematerialisering van documenten, om de goede praktijken te verspreiden.

 • Op het vlak van de vaststelling van de noodzakelijke specificaties van de interface schip/wal in de informatietechnologieën, om de integratie van de binnenvaart in de logistieke keten te versterken.

 • Op het gebied van de bewustmaking van de bescherming van persoonsgegevens bij de geautomatiseerde gegevensuitwisseling op internationaal niveau.

 • Op het vlak van de ontwikkeling van richtsnoeren over het geharmoniseerd gebruik en onderhoud van de gegevens van de RIS-index en andere referentiegegevens vereist door de RIS-standaarden zoals ERDMS.

Documenten