Technische voorschriften (PT)

ES-TRIN en binnenschipcertificaten

De Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) wordt sinds 2015 door CESNI regelmatig geactualiseerd en gepubliceerd. In deze standaard worden uniforme technische voorschriften vastgesteld die tot doel hebben de veiligheid van de binnenschepen te waarborgen. ES-TRIN bevat bepalingen voor de bouw, inrichting en uitrusting van binnenschepen, specifieke bepalingen voor bepaalde categorieën schepen, zoals passagiersschepen en containerschepen, bepalingen betreffende het model van het binnenschipcertificaat, en instructies voor de toepassing van de technische standaard. ES-TRIN is beschikbaar in vier talen (Duits, Engels, Frans en Nederlands). De voorschriften die vroeger vervat waren in Richtlijn 2006/87/EG en het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn, werden in geharmoniseerde vorm ondergebracht in ES-TRIN 2015. In de daaropvolgende edities van ES-TRIN zijn de voorschriften verder geactualiseerd om rekening te houden met de technologische ontwikkelingen en de lering die uit de toepassing van de standaard kan worden getrokken.

In het regelgevingskader van de EU en de CCR (respectievelijk in Richtlijn (EU) 2016/1629 en in het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn) wordt naar ES-TRIN verwezen. Ook de Donaucommissie heeft in 2017 besloten in haar internationale regelgeving het gebruik van de standaard aan te bevelen. Alle Donau-oeverstaten zouden ES-TRIN tegen 2023 in hun nationale wetgeving moeten hebben geïmplementeerd. De Internationale Commissie voor het stroomgebied van de Sava is eveneens voornemens om in haar regelgevingskader naar de standaard te verwijzen. Dankzij doorgedreven inspanningen is ES-TRIN dus uitgegroeid tot de hoeksteen en referentie voor de technische voorschriften voor binnenschepen in Europa, waarbij de standaard eveneens heeft bijdragen aan een versterking van de governance en harmonisatie op Europees niveau.

Er zij op gewezen dat een schip dat de binnenwateren van de EU of de Rijn bevaart, moet beschikken over een Uniecertificaat voor binnenschepen of certificaat van onderzoek voor Rijnschepen. Beide certificaten worden afgegeven door de bevoegde nationale autoriteiten (Commissies van Deskundigen) en bevestigen dat het schip volledig aan de technische voorschriften (en in het bijzonder aan ES-TRIN) voldoet. Deze technische voorschriften hebben eens te meer tot doel een hoog veiligheidsniveau in de binnenvaart te waarborgen en daarbij het milieu en de personen aan boord te beschermen, alsook de energietransitie in de binnenvaart te bevorderen.

Gegevensbank voor de toepassing van de technische voorschriften voor binnenschepen

De gegevensbank bevat vragen, opmerkingen en interpretaties waarvoor de Werkgroep Technische voorschriften (CESNI/PT) een in overleg overeengekomen antwoord of conclusie heeft geformuleerd. Deze gegevens zijn het resultaat van de concrete toepassing van de technische voorschriften van ES-TRIN (of van voorgaande teksten).

De gegevensbank kan worden geraadpleegd via de volgende link: https://estrin-faq.cesni.eu

Lijsten van de goedgekeurde apparaten en uitrustingen, de Commissies van Deskundigen, de bevoegde autoriteiten alsook de erkende installatiebedrijven en technische diensten op grond van ES-TRIN

ES-TRIN bevat bepalingen voor de goedkeuring van apparaten en uitrustingen of de erkenning van installatiebedrijven en technische diensten. De nationale autoriteiten zijn op grond van ES-TRIN en het bijbehorende regelgevingskader (het ROSR of Richtlijn (EU) 2016/1629) bevoegd voor deze goedkeuringen en erkenningen.

CESNI houdt lijsten bij van de goedgekeurde apparaten en uitrustingen, de Commissies van Deskundigen voor de afgifte van de binnenschipcertificaten, de bevoegde autoriteiten alsook de erkende installatiebedrijven en technische diensten.

De lijsten kunnen worden geraadpleegd via de volgende link: https://listes.cesni.eu

Werkgroepen op het gebied van de technische voorschriften

CESNI heeft in 2015 de Werkgroep Technische voorschriften voor binnenschepen (CESNI/PT) ingesteld. Deze permanente werkgroep van CESNI, die onder leiding van het comité staat, heeft de volgende hoofdtaken:

  1. het opstellen van ontwerpstandaarden voor technische voorschriften voor binnenschepen;

  2. de voorbereiding van beraadslagingen over de uniforme uitleg en toepassing van de genoemde standaarden, over de toepassings- en implementatiemodaliteiten van de dienovereenkomstige procedures, over de procedures voor de uitwisseling van informatie en over de controlemechanismen tussen de lidstaten;

  3. de voorbereiding van beraadslagingen over onderwerpen die prioriteit hebben op het gebied van de veiligheid van de scheepvaart, milieubescherming alsook andere binnenvaartgebieden;

  4. de voorbereiding van beraadslagingen over de gelijkwaardigheid en afwijkingen van technische voorschriften voor specifieke vaartuigen.

In het licht van het werkprogramma van CESNI zijn verschillende tijdelijke werkgroepen, die onder de verantwoordelijkheid van deze permanente werkgroep vallen, ingesteld om voorbereidende werkzaamheden te verrichten.

Tijdelijke Werkgroep voor alternatieve brandstoffen (CESNI/PT/FC)

Deze tijdelijke werkgroep heeft tot taak een voorstel te doen voor technische voorschriften voor het gebruik van alternatieve brandstoffen aan boord van binnenschepen, met inbegrip van het bunkeren, de opslag, de toevoer en de voorbereiding van geschikte primaire brandstoffen. Het opstellen van eisen voor de bedrijfsmatige aspecten van het schip of de opleiding van de bemanning maakt geen deel uit van de taak. De tijdelijke werkgroep volgt de in het werkprogramma vastgestelde prioriteiten: 1) opslag van methanol, 2) opslag van waterstof (vloeibaar en gasvormig), 3) methanol in interne verbrandingsmotoren, 4) opslag en gebruik van gecomprimeerd aardgas, 5) andere alternatieve brandstoffen. Het indicatieve tijdschema van de werkzaamheden is hieronder opgenomen.


Tijdelijke Werkgroep voor elektronische apparaten en systemen (CESNI/PT/Elec)

De hoofdtaken van deze tijdelijke werkgroep bestaan uit de voltooiing van een ontwerptekst voor de technische voorschriften voor elektronische apparaten en systemen (hoofdstuk 12 van ES-TRIN) en uit de evaluatie van de impact van deze technische voorschriften.

Tijdelijke Werkgroep voor overgangsbepalingen (CESNI/PT/DT)

Deze tijdelijke werkgroep heeft tot taak de herziening van de overgangsbepalingen in hoofdstuk 32 en 33 van ES-TRIN voor te bereiden, alsook de bijbehorende regelgevingskaders, om de toepassing van ES-TRIN op bestaande schepen te vergemakkelijken (bijvoorbeeld door alle overgangsbepalingen in één enkele tabel onder te brengen).

Tijdelijke Werkgroep voor het nieuwe model van het binnenschipcertificaat (CESNI/PT/MOD)

Het werkprogramma van CESNI bevat een taak die bestaat in de ontwikkeling van een nieuw model voor het binnenschipcertificaat (bijlage 3 bij ES-TRIN) en in de herziening van de dienovereenkomstige dienstinstructie (ESI). In het licht van de voorbereidende werkzaamheden en de beginselen die in 2020-2021 werden vastgelegd, zijn de taken voor de tijdelijke Werkgroep CESNI/PT/MOD de volgende:

  • onderzoeken welke gegevensvelden op het nieuwe model van het certificaat voorzien zouden moeten worden;

  • voorbereiding van een voorstel voor een nieuw model van het certificaat (gegevensvelden en lay-out);

  • organiseren van een workshop om het standpunt te kennen van de stakeholders zoals het bedrijfsleven en de scheepvaartpolitie, onderzoeken welke aanpassingen eventueel nog nodig zouden zijn en zorgen voor een voldoende groot draagvlak voor het nieuwe model van het certificaat.

Documenten en vaak gestelde vragen (FAQ)