Vergadering van CESNI op 19 oktober 2023

19/10/2023

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) is op 19 oktober 2023 bijeengekomen in Straatsburg (Frankrijk). De vergadering werd voorgezeten door mevrouw Marleen Coenen, vertegenwoordiger van België. Op de agenda stonden onder meer de voortzetting van de werkzaamheden in verband met alternatieve brandstoffen, de emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen van binnenschepen, de bemanningen en de informatietechnologieën.
 

Bron: Adobe Stock

 
Succesvolle voortzetting van de werkzaamheden van CESNI
 
Op het gebied van de technische voorschriften voor de schepen zijn ontwerpvoorschriften voor de opslag en het gebruik van methanol aan boord van binnenschepen gepresenteerd, zoals voorzien in het ontwerp van ES-TRIN 2025 (Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen). Deze voorschriften zullen met name worden gedeeld met de organen die bevoegd zijn voor de politievoorschriften en met het ADN-veiligheidscomité in het kader van de goede samenwerking met de VN/ECE. Bovendien is een nieuwe taak toegevoegd aan het werkprogramma van CESNI. Deze taak betreft de ontwikkeling van een standaard voor een methodologie voor het meten en berekenen van de emissies van binnenschepen en het vaststellen van emissieklassen. Deze standaard is bedoeld om de milieuprestaties van een schip tot uitdrukking te brengen (wat de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen betreft) en op deze wijze de vergroening van de vloot te bevorderen. Tot slot heeft het comité een corrigendum van ES-TRIN 2023 aangenomen. Het corrigendum heeft tot doel redactionele correcties (van vertaalfouten en kennelijke vergissingen) aan te brengen met het oog op de inwerkingtreding van ES-TRIN 2023 in januari 2024.
 
Op het gebied van de beroepskwalificaties heeft CESNI een ontwerp van de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart (ES-QIN, editie 2024/1) besproken. De belangrijkste wijziging betreft de versterking van de opleiding van de schippers om hen beter voor te bereiden op een vaaromgeving die wordt gedeeld met zeeschepen. De competentiestandaarden voor het leidinggevend niveau zullen bijvoorbeeld de kennis voorzien die nodig is om de veiligheid te versterken in sectoren waar zowel zeeschepen als binnenschepen varen. De standaard wordt op de agenda van de volgende vergadering van CESNI geplaatst, die op 11 april 2024 zal plaatsvinden, met het oog op de vaststelling. Het comité heeft ook de vooruitgang begroet die is geboekt met betrekking tot de toekomstige bemanningsstandaarden. Het huidige overleg richt zich met name op de tabellen voor de minimumbemanning.
 
De werkzaamheden op het gebied van de informatietechnologieën worden voortgezet zoals voorzien in het werkprogramma van CESNI en hebben vooral betrekking op de volgende editie van ES-RIS 2025 (Europese standaard voor de rivierinformatiediensten).
 
Voorzitterschap van het comité voor de periode 2024-2025
 
Het huidige voorzitterschap van het comité voor de période 2022-2023, dat wordt bekleed door mevrouw Marleen Coenen (België) met de heer Ivan Bilić-Prcić (Kroatië) als plaatsvervangend voorzitter, loopt af aan het einde van dit jaar.
 
Vanaf januari 2024 zal de heer Ivan Bilić-Prcić het voorzitterschap van het comité overnemen voor de komende periode van twee jaar (2024-2025). De heer Bilić-Prcić is scheepsarchitect en directeur van de afdeling binnenvaart bij het Kroatische scheepsregister. Hij zal worden bijgestaan door de heer Florian Röthlingshöfer (Zwitserland), als plaatsvervangend voorzitter. De heer Röthlingshöfer is directeur van de Zwitserse Rijnhavens (SRH).
 
Deelnemers aan de vergadering
 
Aan de vergadering van het comité hebben de volgende landen, organisaties en instanties deelgenomen:

  • Tien lidstaten: België, Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Tsjechische Republiek en Zwitserland
  • De Europese Commissie, de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Moezelcommissie
  • Twee waarnemersstaten: het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne
  • Vier erkende organisaties: EBU, ESO, ETF en FEMAS

 
Volgende vergadering
 
De volgende vergadering van het comité is voorzien op 11 april 2024.