Vergadering van CESNI op 15 april 2021

23/04/2021

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) heeft op donderdag 15 april 2021 jongstleden online vergaderd, terwijl de voorzitter, de heer Dabrowski, en de verschillende leden van het secretariaat zich in Straatsburg bevonden. Er hebben dertien lidstaten deelgenomen (België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije, Tsjechische Republiek en Zwitserland). Ook de Europese Commissie en de Riviercommissies waren vertegenwoordigd (voor de Donau, Moezel, Rijn en Sava). Er hebben acht erkende organisaties (CEMT, EBA, EDINNA, ETF, GERC, IVR, EBU en ESO) aan de vergadering deelgenomen, alsmede Oekraïne (in de hoedanigheid van waarnemersstaat).

Afgezien van de nieuwe strategische richtsnoeren van het Comité, die het vertrekpunt vormen voor het volgende werkprogramma, zijn er tijdens deze vergadering door CESNI verschillende standaarden aangenomen. Men heeft kennisgenomen van de voortgang van de werkzaamheden in de werkgroepen PT (technische voorschriften), QP (beroepskwalificaties) en TI (informatietechnologieën). Er is een nieuwe waarnemersstaat opgenomen (Verenigd Koninkrijk) en een nieuwe non-gouvernementele organisatie (European IWT Platform), waarmee nogmaals het belang van dit Comité en zijn werkzaamheden voor de Europese en internationale binnenvaart onderstreept wordt.

 

 

Nieuwe strategische richtsnoeren voor CESNI voor 2022

 

Het huidige werkprogramma en de strategische richtsnoeren van het Comité lopen tot eind december van dit jaar. Er zijn daarom door DG MOVE en het CCR-secretariaat nieuwe strategische richtsnoeren opgesteld. Op 9 april is daarover overeenstemming bereikt.

Wat de nieuwe strategische richtsnoeren van het Comité betreft, kunnen hier met name de volgende punten genoemd worden: ondersteuning van de transitie naar een emissie-neutrale vloot (met inbegrip van het gebruik van alternatieve brandstoffen, batterijen en elektrische voortstuwingen), de automatisering van de schepen en de digitalisering in de binnenvaart. Het spreekt vanzelf dat al deze onderwerpen raakvlakken hebben met het gebied van de beroepskwalificaties. Net als in het verleden zijn deze nieuwe richtsnoeren gestoeld op de globale missie van CESNI, namelijk, voorbereiding en goedkeuring van standaarden, ondersteuning bieden voor een geharmoniseerde tenuitvoerbrenging van deze standaarden, advisering en het opstellen van analyses.

Het Comité heeft tijdens de vergadering kennisgenomen van de nieuwe richtsnoeren. Nu zal men aan de slag gaan met het opstellen van het volgende, meerjarige werkprogramma. Er is een oproep gedaan om voorstellen te doen voor taken die in de komende jaren opgepakt kunnen worden. De voorstellen zullen eerst op het niveau van de werkgroepen besproken worden. Het is de bedoeling dat het nieuwe werkprogramma van CESNI wordt aangenomen op de volgende vergadering op 28 oktober van dit jaar.

 

Goedkeuring van de eerste editie van de ES-RIS: de ES-RIS 2021/1

 

Tijdens deze vergadering op 15 april heeft CESNI de eerste editie aangenomen van de Europese Standaard voor de River Information Services, de ES-RIS 2021/1. De goedkeuring van deze standaard is een belangrijke mijlpaal in het werk van CESNI.

In deze eerste editie van de ES-RIS zijn alle bestaande RIS-standaarden in één enkel document gebundeld:

 • Inland ECDIS,
 • Vessel Tracking and Tracing (VTT),
 • Teststandaard voor Inland AIS,
 • Electronic Ship Reporting for Inland Navigation (ERI),
 • Notices to Skippers (NtS).

 

De ES-RIS heeft het voordeel dat hierdoor de coherentie tussen de verschillende RIS-standaarden wordt verbeterd. Bovendien wordt ook de administratieve taak om de standaarden regelmatig te actualiseren vergemakkelijkt.

CESNI streeft ernaar de ES-RIS om de twee jaar aan te passen, in gelijke tred met de herziening van de ES-TRIN (de Europese Standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen). Het is een proces dat alle stakeholders de mogelijkheid biedt om precies te weten wat er speelt, zodat zij daarvoor input kunnen leveren. De tijdelijke werkgroepen van CESNI/TI werken nu al aan de volgende editie van de ES-RIS, waarvan de goedkeuring gepland staat voor oktober 2022.

 

CESNI neemt aanbevelingen aan voor de basisveiligheidstraining voor deksmannen

 

Verschillende landen hebben nog geen nationale vereisten voor de basisveiligheidstraining voor deksmannen. CESNI heeft daarom gewerkt aan aanbevelingen voor de meest voorkomende gevaren aan boord van conventionele schepen die naar mening van het Comité in een training aan bod moeten komen. De training is bestemd voor deksmannen die nieuw zijn in de binnenvaart en geen beroepsopleiding gevolgd hebben.

Door de bank genomen gaat het daarbij om een training van drie dagen, waarin de nadruk ligt op de volgende aspecten:

 • het gebruik van reddingsmiddelen tegen verdrinking,
 • hoe verplaatst men zich veilig aan boord zodat men niet valt,
 • de communicatie met andere bemanningsleden (met acht standaardzinnetjes voor noodsituaties in het Engels),
 • de toepassing van de veiligheidsrol en een bewustmaking van de risico’s van draden en kabels,
 • basisbrandbestrijding aan boord en het gebruik van draagbare brandblustoestellen,
 • basisrisico’s van lawaai aan boord,
 • basisregels voor de omgang met gevaarlijke stoffen/goederen, en
 • basisbeginselen van eerste hulp bij ongelukken.

 

CESNI neemt standaard aan met communicatiezinnen

 

Toekomstige matrozen en schippers moeten in staat zijn om in verschillende situaties standaardzinnen te gebruiken om communicatieproblemen te voorkomen.

CESNI heeft daarom standaardzinnen voor de communicatie vastgelegd op basis van LE SINCP, een gratis app voor mobieltjes die ontwikkeld werd door binnenvaartscholen in Duitsland en Nederland in het kader van het INTERREG-project “Ler(n)ende Euregio”. Met deze speciaal voor de binnenvaart ontworpen app kunnen studenten standaardzinnen in vier talen lezen en beluisteren (NL, DE, EN, FR). Binnenvaartscholen (vertegenwoordigd door EDINNA) hebben al laten weten dat zij gebruik zullen maken van deze standaardzinnetjes die nu door CESNI zijn aangenomen.

Deze standaardzinnen zijn volledig in overeenstemming met de toepasselijke politiereglementen en internationale radiocommunicatieregels. Zij zijn bedoeld om de communicatie in verschillende situaties te vergemakkelijken en daarmee de veiligheid aan boord te bevorderen.

Er zijn standaardzinnen voor de volgende communicatiesituaties:

 • schip-schip (manoeuvreren, informatie-uitwisseling tijdens de vaart, waarschuwingen en mededelingen),
 • schip-wal (bijv. raadpleging radarvaart, mededelingen over de koers, ankeren),
 • standaardzinnen voor noodsituaties (bijv. brand, aanvaring, lekgeslagen schip),
 • communicatie tussen bemanningsleden aan boord (bijv. instructies),
 • communicatie op binnenwateren van maritieme aard.

 

Publicatie van nieuwe FAQ’s met uitleg over de ES-QIN standaarden

 

CESNI heeft tijdens de vergadering besloten dat de antwoorden op zeven vragen over de interpretatie van de Europese Standaarden voor de beroepskwalificaties in de binnenvaart (ES-QIN) op de CESNI-website geplaatst kunnen worden. Dit is een taak die steeds belangrijker wordt aangezien de standaard vanaf 18 januari 2022 zal worden toegepast.

Er werden antwoorden geformuleerd over de volgende vragen:

 • het praktijkexamen voor de besturing van vaartuigen met behulp van radar,
 • aanvullende testmethoden voor de gehoortest,
 • de 2D-streepjescode op de bemanningsdocumenten die een link bevat naar de Europese bemanningsdatabase,
 • het aanbevolen, maar niet verplicht gestelde gebruik van biometrische foto’s op bemanningsdocumenten,
 • de samenstelling van het „documentnummer“ in het serienummer van bemanningsdocumenten,
 • de bevoegdheid van autoriteiten in verschillende staten voor de verlenging van dienstboekjes,
 • het feit dat bij een „met kwalificatiecertificaten gecombineerd dienstboekje“ het dienstboekje en het kwalificatiecertificaat als aparte documenten beschouwd moeten worden.

 

In een notendop: de werkzaamheden van CESNI/PT, CESNI/QP en CESNI/TI

 

Veel van de werkzaamheden op het gebied van de technische voorschriften voor binnenvaartschepen hangen samen met wijzigingen van de ES-TRIN die in de pipeline zijn, zoals het nieuwe model voor het scheepscertificaat en regelgeving voor bestaande schepen, maar er is ook gewerkt aan ontheffingen voor proefprojecten en de tenuitvoerlegging van de routekaart voor het terugdringen van lawaai.

Parallel hieraan heeft CESNI kennisgenomen van de eerste besprekingen en resultaten van de tijdelijke werkgroep CESNI/QP/Crew. Deze werkgroep houdt zich bezig met het ontwikkelen van moderne en flexibele bemanningsvoorschriften in Europa en heeft daarvoor de eerste bakens gezet (ontwerp-routekaart).

En tot slot nog de werkgroep CESNI/TI, die verschillende onderwerpen heeft behandeld, zoals de voorbereiding van de tweede editie van de ES-RIS, het organiseren van een hoorzitting over een betere integratie van de binnenvaart in de logistieke ketens en de vraag hoe de ES-RIS daar een bijdrage aan kan leveren. Deze werkgroep werkt bovendien aan het opstellen van een overzicht van best practices op het gebied van de cyber security voor binnenhavens.

 

Toelating van een nieuwe waarnemersstaat en een nieuwe non-gouvernementele organisatie

 

Het Comité heeft tijdens de vergadering in april op basis van een schriftelijk verzoek het Verenigd Koninkrijk de waarnemersstatus toegekend. Het Verenigd Koninkrijk was als EU-lidstaat vanaf de oprichting van CESNI actief lid van het comité. Het comité is daarom zeer verheugd dat het Verenigd Koninkrijk in een nieuwe hoedanigheid weer zal deelnemen aan de activiteiten van het comité.

CESNI is eveneens blij om het European Inland Waterway Transport Platform (European IWT Platform) de status toe te kennen van erkende non-gouvernementele organisatie en heeft deze organisatie uitgenodigd om actief deel te nemen aan de toekomstige werkzaamheden van de werkgroepen. Het European IWT Platform werd in 2018 opgericht door de Europese Binnenvaartunie (EBU) en de Europese Schippers Organisatie (ESO), die hier beide bij betrokken zijn met hulp van een coördinator. Het platform heeft tot doel het bedrijfsleven te ondersteunen en neemt proactief deel aan besluitvormingsprocessen op verschillende gebieden waar het platform diverse comités voor in het leven heeft geroepen.

 

Binnenvaartwet aangenomen in Oekraïne

 

Oekraïne, dat eveneens een waarnemersstatus heeft in CESNI, heeft op 3 december 2020 een nieuwe binnenvaartwet aangenomen, waarin een belangrijke plaats is weggelegd voor de door CESNI uitgebrachte standaarden. Het Comité heeft Oekraïne en zijn vertegenwoordigers hartelijk gelukgewenst met deze belangrijke mijlpaal en bij die gelegenheid in herinnering geroepen dat CESNI de harmonisatie van de Europese regelgeving in de binnenvaart hoog in zijn vaandel heeft staan.

De Oekraïense (niet officiële) vertalingen van de ES-TRIN en de ES-QIN zijn te vinden op de website van CESNI.

 

Diversen

 

Het secretariaat van CESNI werk momenteel aan een herziening van de website www.cesni.eu, om de inhoud en documenten gemakkelijker toegankelijk te maken. De nieuwe versie van de website zal eveneens een specifieke webpage krijgen voor de informatietechnologieën. Het is de bedoeling de herziene site eind mei van dit jaar online te plaatsen.

De volgende vergadering van CESNI is gepland op 28 oktober van dit jaar in Straatsburg. Het Comité hoopt zeer dat de leden dan opnieuw bijeen zullen kunnen komen in het Palais du Rhin.