Vergadering van CESNI op 13 oktober 2022

13/10/2022

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) is op 13 oktober jongstleden in Straatsburg (Frankrijk) bijeengekomen. De vergadering werd voorgezeten door mevrouw Marleen Coenen, vertegenwoordiger van België. CESNI heeft nieuwe versies goedgekeurd van de standaard voor de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) en voor de River Information Services (ES-RIS). Ook de richtsnoeren voor de inbouw van Inland AIS-apparatuur werden aangenomen.
 

Bron: Adobe Stock

 
Goedkeuring van een standaard voor de technische voorschriften voor schepen
 
Het comité heeft de Europese Standaard goedgekeurd tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, de ES-TRIN 2023/1. Deze nieuwe versie van de standaard vervangt de versie van 2021. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen met betrekking tot:

 • brandstoffen met een laag vlampunt en brandstofcellen,
 • reddingsvesten,
 • uitlaatgasnabehandelingssystemen,
 • het verzamelen van afvalwater,
 • vast ingebouwde brandblusinstallaties ter bescherming van objecten,
 • passagiersschepen,
 • pleziervaartuigen,
 • elektrische aandrijfmotoren achter het achterpiekschot,
 • reparatie van motoren die reeds in gebruik zijn,
 • overzakbare stuurhuizen,
 • navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers,
 • bijzondere ankers met verminderde massa,
 • actualisering van de verwijzingen naar ES-RIS 2023/1,
 • en enkele redactionele correcties.

De ES-TRIN 2023/1 zal op 1 januari 2024 van kracht worden in het kader van het rechtskader van de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) en de Europese Unie (EU).
 
Goedkeuring van een standaard en richtsnoeren op het gebied van de informatietechnologieën
 
Op deze vergadering is ook de tweede versie goedgekeurd van de Europese Standaard voor de River Information Services, de ES-RIS 2023/1. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

 • toevoeging van een nieuw deel waarin voor het visualiseringssysteem van elektronische kaarten en informatie voor de binnenvaart (Inland ECDIS) alle functionele eisen en kenmerken bijeengebracht en gedeeltelijk verduidelijkt zijn;
 • toevoeging van twee nieuwe types berichten die door Inland AIS-apparaten verzonden kunnen worden. De AtoN-berichten (Aids to Navigation) worden gebruikt om op een Inland ECDIS-scherm in real time de positie aan te geven van fysieke of virtuele objecten (zoals boeien) of van gevaarlijke plaatsen of zones waar werkzaamheden in uitvoering zijn. De ASM-berichten (Application Specific Messages) zijn een toepassingsmogelijkheid waarbij op het Inland ECDIS-scherm op dynamische wijze aanvullende informatie kan worden weergegeven, bijvoorbeeld de waterstanden of de stand van verkeerslichten bij de sluizen. ASM-berichten kunnen ook gebruikt worden door de schepen om informatie door te geven aan de wal, zoals de geschatte aankomsttijd (ETA – Estimated Time of Arrival).
 • invoering van het XML-formaat (Extensible Markup Language) voor de meeste berichten in het kader van het systeem voor het elektronisch melden voor binnenvaartschepen (ERI);
 • toevoeging van een nieuw ‘ERIVOY’-bericht om de melding en planning van reizen te vergemakkelijken;
 • regeling voor de actualisering van NtS-berichten (berichten aan de scheepvaart);
 • redactionele verbeteringen en correcties.

Ook de Richtsnoeren voor de inbouw van het automatische identificatiesysteem voor de binnenvaart (Inland AIS-Station), versie 2022/1, zijn onder auspiciën van CESNI aangenomen. De vorige versie van de richtsnoeren werd door de CCR in 2014 gepubliceerd en had alleen betrekking op de Rijn. Sindsdien is in veel Europese landen de inbouw van Inland AIS verplicht gesteld, waardoor een herziening en harmonisatie van het document op Europees niveau geboden was. De eisen waar de inbouw van AIS-apparatuur aan moet voldoen, staan in de ES-TRIN, terwijl de eisen voor het apparaat zelf in de ES-RIS staan. De richtsnoeren zijn bedoeld om een overzicht te geven van de eisen die in de ES-RIS staan, terwijl zij daarnaast een beschrijving geven van good pratices voor de inbouwfirma’s. De autoriteiten en inbouwfirma’s kunnen deze richtsnoeren meteen na de publicatie op de website van CESNI toepassen. De richtsnoeren zijn geen voorschriften en zijn dus niet bindend. Zij moeten beschouwd worden als een compilatie van good practices voor de installatie van een Inland AIS-station aan boord van een binnenvaartschip. Het doel is een leidraad te bieden voor de inbouw, configuratie en het testen van het Inland AIS-station om een correcte setup te garanderen.
 
Goedkeuring van nieuwe non-gouvernementele organisaties
 
CESNI was ook blij om tijdens deze vergadering het besluit te kunnen nemen om CEN (European Committee for Standardization), CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) en EBI (European Boating Industry) de status van erkende non-gouvernementele organisatie toe te kennen.
 
CEN en CENELEC zijn twee Europese standaardiseringsorganisaties, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en vastleggen van vrijwillige standaarden op Europees vlak.
 
EBI is de vereniging van de Europese pleziervaart en watertoerisme.
 
De erkende organisaties zijn uitgenodigd om vanaf nu actief deel te nemen aan de vergaderingen en werkzaamheden van het comité.
 
Deelnemers aan de vergadering
 
Aan de vergadering van het comité hebben de volgende landen en organisaties deelgenomen:

 • Tien lidstaten: België, Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Tsjechische Republiek en Zwitserland;
 • De Europese Commissie (EC) en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR);
 • Vijf erkende organisaties: ETF, GERC, IVR, ESO en EBU.