Vergadering van CESNI van 23 maart 2017

04/04/2017

 Straatsburg, 4 april 2017 – Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) is op donderdag 23 maart 2017 in Straatsburg onder voorzitterschap van de heer Max Nilles, de vertegenwoordiger van Luxemburg, bijeengekomen. Aan het overleg hebben twaalf lidstaten, alsmede de Europese Commissie, de Moezelcommissie en de door CESNI  erkende organisaties deelgenomen.

Deelname door derde landen : toekenning van de waarnemersstatus en bevestiging van de deelname door erkende organisaties

CESNI heeft interne regels aangenomen voor de toekenning van de waarnemersstatus aan derde landen die te kennen hebben gegeven deel te willen nemen aan de werkzaamheden van het Comité en de bijbehorende werkgroepen. De ervaring en expertise van derde landen met waarnemersstatus vormen, net als die van de internationale vakverenigingen en organisaties waarmee wordt samengewerkt, een waardevolle toegevoegde waarde voor de werkzaamheden van het Comité en draagt er tevens op efficiënte wijze toe bij een grotere bekendheid te geven aan deze standaarden voor de binnenvaart. Naast de nauwe samenwerking met een tiental erkende non-gouvernementele organisaties op dit vlak, getuigt ook dit besluit van het streven het Comité open te stellen voor alle partijen die iets met de binnenvaartstandaarden te maken hebben.

 

Ontwerp-standaard ES-TRIN 2017

CESNI heeft de ontwerptekst voor de volgende versie van de standaard, de ES-TRIN 2017, afgerond. De ontwerptekst ligt nu klaar ter goedkeuring op de volgende vergadering van het Comité in juli van dit jaar. Deze ontwerptekst voor de ES-TRIN 2017 is voorbereid door de werkgroep voor technische voorschriften (CESNI/PT) en bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van de ES-TRIN 2015, de vorige standaard. De wijzigingen hebben met name betrekking op de volgende onderwerpen:

–      in hoogte verstelbare stuurhuizen,
–      actualisering van de verwijzingen naar bepaalde EN/ISO-normen en naar de code voor brandtestprocedures (FTP-code),
–      uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes door interne verbrandingsmotoren (aanpassing van ES-TRIN aan de NRMM-verordening van de Europese Unie),
–      elektrische apparaten en installaties (hoofdstuk 10),
–      brandblusinstallaties met water als brandblusmiddel,
–      fabriekslabel voor kranen, beveiliging, documenten die zich aan boord moeten bevinden,
–      traditionele schepen (hoofdstuk 24),
–      actualisering van de bepalingen inzake de navigatie- en informatie-apparatuur, met inbegrip van de verwijzing naar de Inland AIS-teststandaard,
–      aanpassingen in bepaalde overgangsbepalingen, en
–      talrijke redactionele correcties in de verschillende taalversies.

CESNI heeft namelijk ook een ontwerptekst afgerond voor de teststandaard voor Inland AIS, die het mogelijk maakt om in het kader van de toepassing van ES-TRIN de eisen voor het testen van Inland AIS-apparatuur op een geharmoniseerde wijze vast te leggen. Ook deze ontwerptekst zal tijdens de vergadering van het Comité in juli van dit jaar ter goedkeuring voorliggen.

De deskundigen van de werkgroep CESNI/PT hebben intensief gewerkt aan deze technische voorschriften, uitgaand van de premisse een basis te leggen voor de modernisatie van de vloot in het licht van de huidige technologische en ecologische ontwikkelingen.

 

Standaarden voor de beroepskwalificaties

CESNI heeft zich eveneens beziggehouden met de stand rond de werkzaamheden voor de standaarden met betrekking tot de beroepskwalificaties:

  • de competentiestandaarden, waarvoor de deskundigen van de tijdelijke werkgroep werken aan een voorlopige ontwerptekst;
  • een standaard voor de medische geschiktheid, waarvoor eveneens door een tijdelijke werkgroep een ontwerptekst is opgesteld;
  • de standaard met de technische eisen voor simulatoren die gebruikt worden voor het afnemen van examens. De voorbereidende werkzaamheden zijn eind 2016 begonnen en werden in januari 2017 voortgezet tijdens een eerste bijeenkomst van een ad hoc-groep van deskundigen.

 

De website www.cesni.eu is online

 CESNI heeft een eigen website. Op deze website worden zowel de vergaderkalender van CESNI en de verschillende werkgroepen als de vastgestelde standaarden gepubliceerd (klik hier) met het oog op een zo groot mogelijke transparantie en uitstraling van de standaarden van CESNI.