Vergadering van CESNI op 20 april 2023

20/04/2023

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) is op 20 april jongstleden in Straatsburg (Frankrijk) bijeengekomen. De vergadering werd voorgezeten door mevrouw Marleen Coenen, vertegenwoordiger van België. CESNI heeft richtsnoeren aangenomen voor milieuvriendelijk en efficiënt varen (ecologisch varen). Het comité heeft ook de publicatie goedgekeurd van een leidraad op het gebied van de cybersecurity in de binnenvaart en een overzicht van alle verschillen tussen de edities 2021/1 en 2023/1 van de ES-RIS.
 

Bron: Adobe Stock

 
Goedkeuring van richtsnoeren voor ecologisch varen
 
Op het gebied van de beroepskwalificaties heeft het comité richtsnoeren aangenomen voor milieuvriendelijk en efficiënt varen (‘ecologisch varen’).
 
Deze richtsnoeren kunnen de schippers helpen om beter om te gaan met bepaalde economische en ecologische aspecten tijdens de vaart, zodat het schip efficiënt en milieuvriendelijk kan worden ingezet. Vakbonden, opleidingsinstituten en ook werkgeversorganisaties benadrukken bovendien dat de beroepsopleiding moet worden aangepast aan de vaardigheden die nodig zijn om een vloot te kunnen inzetten die het hoofd kan bieden aan de energietransitie en aan de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de technische en digitale apparatuur aan boord. De richtsnoeren beschrijven de verschillende competenties en de vereiste kennis en vaardigheden. Zij zijn bedoeld om gebruikt te worden voor opleidingen en bieden good practices voor eco-efficiënt varen. Als de schippers deze adviezen voor eco-efficiënt varen in de praktijk toepassen kan volgens het onderzoekscentrum DST (Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.) een besparing van het brandstofverbruik aan boord van bestaande schepen bereikt worden van meer dan 10%.
 
De richtsnoeren zullen op de CESNI-website geplaatst worden.
 
Publicatie van een leidraad voor cybersecurity en een overzicht van de verschillen tussen de ES-RIS 2021/1 en 2023/1
 
Tijdens deze aprilvergadering zijn er ook twee belangrijke documenten goedgekeurd op het gebied van de informatietechnologieën:

  • een leidraad met good practices voor cybersecurity in de binnenvaart met als zwaartepunt de havens, en
  • een overzicht van de verschillen tussen de edities 2021/1 en 2023/1 van de ES-RIS, de Europese standaard voor de River Information Services.

 
De leidraad met good practices heeft tot doel een overzicht te bieden van de cybersecurity-risico’s, bedreigingen en mitigerende maatregelen, met als zwaartepunt binnenhavens. Het gaat er vooral om alle bij de haven betrokken partijen in staat te stellen te begrijpen wie er schuilgaat achter de cyberaanvallen, wat hun motieven zijn, en welke bedrijfsmiddelen in de havens onder de loep genomen moeten worden om de bedreigingen en risico’s op het gebied van de cybersecurity in kaart te kunnen brengen. De leidraad bevat eveneens een uitgebreid overzicht van good practices voor maatregelen om cybersecurity-risico’s tegen te gaan.
 
Deze leidraad met good practices is tot stand gebracht in nauwe samenwerking met de European Federation of Inland Ports (EFIP) en is bedoeld als een toegankelijk referentiekader voor alle binnenhavens, ongeacht hun grootte of waar zij in Europa gelegen zijn.
 
Het overzicht van de verschillen tussen de edities 2021/1 en 2023/1 van de ES-RIS geeft aan wat de belangrijkste wijzigingen zijn. Hierdoor kan men meteen vaststellen wat er allemaal veranderd is, hetgeen de implementatie zal vergemakkelijken.
 
De samenvatting is onderverdeeld in vijf delen:

  • Wijzigingen die niet van invloed zijn op de inhoud;
  • Wijzigingen in de specificaties van het systeem voor de elektronische weergave van binnenvaartkaarten en de daaraan verbonden informatie (Inland ECDIS);
  • Wijzigingen in de specificaties voor tracking- en tracingsystemen voor schepen (VTT);
  • Wijzigingen in de specificaties van de berichten aan de scheepvaart (NtS);
  • Wijzigingen in de specificaties voor elektronisch melden van schepen in de binnenvaart (ERI).

 
De leidraad en het genoemde overzicht zullen op de CESNI-website gepubliceerd worden.
 
Goedkeuring van een nieuwe waarnemersstaat en twee nieuwe non-gouvernementele organisaties
 
Tijdens deze aprilvergadering heeft CESNI de Republiek Moldavië de status toegekend van waarnemersstaat. De Republiek Moldavië is al lid van de Donaucommissie en heeft sinds 23 juni 2022 de status van kandidaat-lidstaat van de Europese Unie. In de Republiek Moldavië vindt ook binnenvaart plaats en Moldavië wil graag betrokken worden bij de werkzaamheden ter bevordering van de binnenvaart. Het comité is blij hieraan gehoor te kunnen geven en kijkt uit naar de deelname van Moldavië aan de activiteiten.
 
CESNI heeft ook graag het verzoek ingewilligd van de FEMAS (Federation of European Maritime Associations of Surveyors and Consultants) en van Hydrogen Europe om toegelaten te worden als erkende non-gouvernementele organisaties.
 
De FEMAS heeft een jarenlange en ruime ervaring in de zee- en binnenvaart, met name op het gebied van scheepsbouw, stabiliteit, technische vereisten en de vaststelling van schade aan schepen. Dankzij deze status van erkende organisatie zal de FEMAS deel kunnen nemen aan de werkzaamheden van CESNI, vooral als het gaat om praktijkgericht technisch advies ten aanzien van nieuwe vereisten en de toepassing daarvan; dit zou een betere implementatie van de ES-TRIN ten goede kunnen komen.
 
Hydrogen Europe is de Europese organisatie die de belangen vertegenwoordigt van de waterstofindustrie en de stakeholders uit deze sector. Verschillende leden van Hydrogen Europe zijn betrokken bij pilotprojecten die tot doel hebben de haalbaarheid van een voortstuwing op waterstof voor binnenvaartschepen aan te tonen om te kunnen bepalen welke koolstofarme oplossingen voor de Europese binnenvaart in aanmerking komen. Hydrogen Europe beschikt over deskundigheid op het gebied van de opslag en het gebruik van waterstof en kan advies verstrekken over de standaarden die nodig zijn voor de veiligheid van binnenvaartschepen en de bijbehorende bemanning. De status van erkende organisatie zal het voor Hydrogen Europe mogelijk maken deel te nemen aan de activiteiten van CESNI, vooral op het gebied van de technische voorschriften voor schepen en de beroepskwalificaties.
 
Deelnemers aan de vergadering
 
Aan de vergadering van het comité hebben de volgende landen, organisaties en instanties deelgenomen:

  • Acht lidstaten: België, Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Nederland, Oostenrijk, Tsjechische Republiek en Zwitserland
  • De Europese Commissie, de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Moezelcommissie
  • Drie erkende organisaties: IVR, EBU en ESO

 
Volgende vergadering
 
De volgende vergadering van het comité is voorzien op 19 oktober 2023.