Vergadering van CESNI op 15 oktober 2019

16/10/2019

 

Straatsburg, 15 oktober 2019 – Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) is op dinsdag 15 oktober 2019 bijeengekomen in Straatsburg. De vergadering werd voorgezeten door mw. Lucia Luijten, lid van de Nederlandse delegatie. Naast tien lidstaten (Oostenrijk, België, Kroatië, de Tsjechische Republiek, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Slowakije en Zwitserland) namen ook de Europese Commissie, verschillende riviercommissies (Sava, Rijn) en zeven door CESNI erkende niet-gouvernementele organisaties (EBA, EDINNA, EMH, GERC, IVR, ESO, EBU) deel aan de vergadering van het Comité.

Tijdens de vergadering werden de verschillende werkzaamheden van de CESNI-werkgroepen met betrekking tot de technische voorschriften voor vaartuigen (CESNI/PT), de beroepskwalificaties voor het binnenvaartpersoneel (CESNI/QP) en de informatietechnologie (CESNI/TI) besproken en geanalyseerd. Er werd een nieuwe voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het Comité voor de periode 2020-2022 gekozen.

 

Technische voorschriften voor binnenvaartschepen

 

 • Richtsnoeren met betrekking tot de toelaatbaarheid van gemariniseerde motoren aan boord van binnenvaartschepen

 

Een van de kerntaken van CESNI is de lidstaten bijstaan bij de uniforme interpretatie en toepassing van de standaarden en de regels voor de toepassing van de standaarden harmoniseren.

Op grond van Verordening (EU) 2016/1628 (beter bekend als de NRMM-verordening) mogen naast de gebruikelijke binnenvaartmotoren (van de categorieën IWP/IWA) ook motoren van andere categorieën worden gebruikt, zoals motoren voor zware voertuigen (EURO VI) of mobiele machines (NRE). De inbouw van dergelijke alternatieve motoren in binnenvaartschepen vereist echter aanpassingen (bijvoorbeeld aan het koelsysteem). Dit proces wordt ‘mariniseren’ genoemd.

Tijdens de vergadering op 15 oktober besloot het Comité CESNI richtsnoeren te publiceren die meer duidelijkheid moeten scheppen over de administratieve procedure voor de erkenning en inbouw van gemariniseerde motoren (NRE en Euro VI) in binnenvaartschepen in het kader van Verordening (EU) 2016/1628 en de ES-TRIN-standaard. Voor de bevoegde autoriteiten, motorfabrikanten en gebruikers is het belangrijk dat deze procedure uniform en transparant is.

De richtsnoeren vormen een aanvulling op het document met veelgestelde vragen (FAQ) dat CESNI en EUROMOT al eerder hadden opgesteld om de bepalingen die gelden voor de motoren nader toe te lichten.

 

 • Workshop over systemen om aanvaringen tussen binnenvaartschepen en bruggen te voorkomen

 

 

Tijdens de vergadering van CESNI werden de bevindingen en conclusies toegelicht van de workshop over systemen om aanvaringen met bruggen of kunstwerken te voorkomen. Deze workshop vond op 26 september in Straatsburg plaats onder leiding van mw. Bärbel Hermann (Duitsland).

Dit event werd georganiseerd om:

 • de invloed van de menselijke factor bij aanvaringen met bruggen of kunstwerken te evalueren;
 • een overzicht te krijgen van de beschikbare technische hulpmiddelen om dergelijke aanvaringen te voorkomen;
 • meer te vernemen over de ervaringen van scheepsexploitanten die deze systemen al gebruiken;
 • het ontwerpvoorstel voor de minimumvoorschriften voor dergelijke systemen te bespreken.

 

Alle presentaties zijn beschikbaar op de CESNI-website: https://www.cesni.eu/nl/workshop-aanvaringen-2019/.

Tijdens de workshop werd er belangrijke informatie vergaard over de systemen die beschikbaar zijn om aanvaringen met bruggen of kunstwerken te voorkomen. Het Comité CESNI moet nu beslissen hoe de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. Het Comité zal onderzoeken of er minimumeisen voor deze systemen vastgelegd moeten worden.

 

 • Voorbereiding van de volgende editie van de ES-TRIN-standaard

 

Hoewel ES-TRIN 2019/1 binnen de regelgevende kaders van de EU en CCR naar verwachting pas op 1 januari 2021 in werking zal treden, werkt CESNI inmiddels al aan de volgende editie van de ES-TRIN.  De nieuwe versie moet in oktober 2020 ter goedkeuring klaar zijn. Er wordt aandacht besteed aan alternatieve voortstuwingssystemen die het mogelijk moeten maken de emissies van binnenvaartschepen te reduceren. In dit kader wordt vooral ook gekeken naar de veiligheidsaspecten van lithium-ion-batterijen en brandstofcellen.

 

Beroepskwalificaties voor binnenvaartpersoneel

 

 • Goedkeuring van standaarden voor documenten met betrekking tot de bemanning

 

CESNI heeft standaarden aangenomen voor de kwalificatiecertificaten van schipper, deskundige op het gebied van vloeibaar aardgas en deskundige voor de passagiersvaart, alsook standaarden voor het vaartijdenboek, dienstboekje en bewijs van het praktijkexamen. CESNI heeft als datum voor de inwerkingtreding van deze standaarden 18 januari 2022 voorgesteld. Voor de documenten voor de bemanning wordt voor geheel Europa een geharmoniseerd model vastgelegd, waarbij tevens wordt aangegeven hoe de documenten ingevuld moeten worden. Deze modellen staan in standaarden, die op hun beurt vervat zijn in een uitvoeringshandeling van de Europese Commissie en in de bijlagen bij het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP).

CESNI is overeengekomen dat de documenten voor schippers en deskundigen zowel in elektronische als papieren vorm kunnen worden afgegeven. De elektronische versie is voorzien van een elektronisch zegel in een PDF/A-document en een 2D-streepjescode die een link vormt naar de Europese gegevensbank voor bemanningsleden. Zowel het elektronische als het papieren document zijn zodanig ontworpen dat de schipper niet langer verschillende documenten nodig heeft om zijn bekwaamheid als schipper aan te tonen, om op riviergedeelten met specifieke risico’s of met behulp van een radar te mogen varen. Ook voor alle andere bemanningsleden zijn de kwalificatiecertificaten, bijvoorbeeld van matroos of machinist, in een enkel document ondergebracht met een 2D-streepjescode als link naar de European Crew Database, de Europese gegevensbank voor bemanningsleden.

Verder is er een standaard voor het vaartijdenboek aangenomen.  Afgezien van een geharmoniseerde lay-out, is er een eenvoudige nummering voor de functies aan boord voorzien. Ook in deze standaard staan er ook instructies om voor een uniforme toepassing te zorgen.

Voor de dienstboekjes werden er twee modellen aangenomen met daarin geharmoniseerde instructies voor de autoriteiten die deze boekjes afgeven. Het is precies vastgelegd hoe de dienstboekjes eruit moeten zien. Dankzij de standaarden voor het schippersdienstboekje kan de diensttijd aan boord in overeenstemming met de ADN-vereisten worden geregistreerd, waardoor de vaartijden op specifieke riviergedeelten of grote samenstellen kunnen worden gecontroleerd. CESNI heeft ook besloten dat alle bovengenoemde documenten zullen worden voorzien van een geharmoniseerd volgnummer, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden geïdentificeerd.

Tot slot is er ook een standaard aangenomen voor het bewijs van een op een simulator afgelegd praktijkexamen. In dit document staat dan dat het praktijkexamen ter verkrijging van het kwalificatiecertificaat van schipper of een specifieke vergunning voor het varen met behulp van een radar op een simulator werd afgelegd, terwijl het theoretische deel van het examen elders werd afgelegd.

 

 • Toelichtingen bij ES-QIN 2018

 

In november 2018 keurde CESNI standaarden goed met betrekking tot:

 • de medische geschiktheid,
 • de beroepskwalificaties,
 • de praktijkexamens en
 • de goedkeuring van de simulatoren die bij examens worden gebruikt.

 

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de integratie van deze standaarden, die ook bekend staan als de Europese Standaard voor kwalificaties in de binnenvaart (ES-QIN), in een gedelegeerde richtlijn van de Europese Commissie en de bijlagen bij het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn heeft het CESNI-secretariaat toelichtingen opgesteld. In deze toelichtingen wordt uiteengezet hoe de lijst met criteria voor medische geschiktheid en de standaarden met betrekking tot de kwalificaties van dekbemanningsleden in de binnenvaart tot stand zijn gekomen. Deze toelichtingen zijn alleen bedoeld als achtergrondinformatie en zijn te vinden op de CESNI-website.

De vier toelichtingen kunnen nuttig zijn voor de sociale partners, opleidingsinstellingen en examinatoren. Er wordt in beschreven welke methode werd gevolgd om elk van de vier reeksen standaarden, die deel uitmaken van de veertien standaarden die in Praag werden aangenomen onder de naam ES-QIN 2018, op te stellen. Bij toekomstige wijzigingen van ES-QIN zal altijd een nieuwe toelichting worden opgesteld.

 

Informatietechnologie in de binnenvaart

 

 • Werkprogramma voor de periode 2019-2021 op het gebied van informatietechnologie

 

CESNI heeft het gedeelte van het werkprogramma voor 2019-2021 dat betrekking heeft op de informatietechnologie gewijzigd en in deze gewijzigde vorm goedgekeurd. Deze wijzigingen waren voorgesteld door de nieuwe permanente werkgroep informatietechnologie (CESNI/TI), die op 13 en 14 juni van dit jaar met zijn werkzaamheden is begonnen.

In deze nieuwe werkgroep van CESNI zullen de bestaande standaarden op IT-vlak worden herzien. De werkgroep zal zich ook buigen over nieuwe standaarden ter bevordering van de innovatie en digitalisering van de binnenvaart. Het comité heeft de nieuwe versie van het deel informatietechnologie van het werkprogramma, dat nu veertien taken omvat, goedgekeurd. De nieuwe werkgroep zal zich voornamelijk gaan bezighouden met voorstellen voor technische standaarden op het gebied van informatietechnologie, in het bijzonder voor de RIS. Tot het takenpakket behoren verder ook het begeleiden van de goede tenuitvoerlegging van de standaarden voor de RIS en andere gebieden met betrekking tot de informatietechnologie, het verrichten van analyses en het verstrekken van adviezen over de standaarden op IT-gebied. In dit kader zal het comité ook de technologische ontwikkelingen op de voet te volgen. CESNI wil innovatie steunen, ook op het gebied van de introductie van elektronische documenten en andere digitale tools in de binnenvaart. De onderwerpen cyberbeveiliging, geautomatiseerd varen en de integratie ervan in de logistieke ketens staan eveneens op de agenda.

 

 • Integratie van de bestaande RIS-expertgroups in de organisatiestructuur en procedures van CESNI

 

CESNI heeft besloten de bestaande RIS-expertgroups te integreren in de organisatiestructuur en procedures van CESNI als vier tijdelijke werkgroepen. Hierdoor kunnen de werkzaamheden van de RIS-expertgroups met betrekking tot de RIS en het standaardiseringsproces in een duidelijk kader worden voortgezet. De werkzaamheden zullen door het CCR-secretariaat worden ondersteund.

 

 

Vergaren van informatie over ernstige ongevallen op binnenwateren

 

In het licht van de conclusies van de Raad van de EU over de binnenvaart uit 2018 en het werkprogramma van CESNI voor 2019-2021 heeft CESNI ook overlegd over het op Europees niveau vergaren van informatie over ernstige ongevallen in de binnenvaart.

CESNI wil alle belanghebbenden betrekken bij een regelmatige gegevensvergaring, in nauwe samenwerking met DG MOVE, Eurostat en IVR (Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa), dat in juni van dit jaar een congres organiseerde in Praag dat aan dit onderwerp was gewijd. CESNI staat open voor alle maatregelen en ideeën om deze informatie bijeen te brengen.

In dit kader heeft het secretariaat van CESNI de opdracht gekregen om in de tweede helft van 2020 een workshop te organiseren. De workshop is bedoeld om verschillende partijen bijeen te brengen: bureaus voor de statistiek, internationale instanties en andere partijen die over gegevens op dit vlak beschikken. Tijdens de workshop kunnen zij van gedachten wisselen over hun werkwijze en de mogelijkheid om de gegevensvergaring te harmoniseren. De organisatie van deze workshop maakt deel uit van het streven iets te doen aan de huidige problemen, die het gevolg zijn van uiteenlopende definities en methodes. Op dit gebied worden er momenteel weinig gegevens uitgewisseld. Het is de bedoeling hier verbetering in te brengen door op Europees niveau de methodologie te harmoniseren en standaarden vast te leggen. Hierdoor kan uiteindelijk de weg worden vrijgemaakt voor een gecentraliseerde internationale databank die het mogelijk moet maken gegevens van verschillende bronnen met elkaar te vergelijken. Deze werkzaamheden zijn van belang om de oorzaken van de ongevallen zorgvuldig te kunnen analyseren, zodat soortgelijke ongevallen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

 

Einde van het voorzitterschap van het Comité voor de periode 2018-2019 en benoeming van het nieuwe voorzitterschap van CESNI voor de periode 2020-2021

 

Na het voorzitterschap van dhr. Max Nilles (Luxemburg) van 2016 tot 2017 waren in de periode 2018-2019 mw. Lucia Luijten (Nederland) en mw. Vera Hofbauer (Oostenrijk) respectievelijk voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van CESNI. Dit voorzitterschap loopt echter af aan het einde van het jaar. De deelnemers aan de CESNI-vergadering hebben de huidige voorzitter en plaatsvervangend voorzitter bedankt voor hun uitstekende leiding en inzet gedurende de afgelopen twee jaar.

Dhr. Vojtech Dabrowski, vertegenwoordiger van de Tsjechische Republiek, wordt vanaf januari aanstaande de nieuwe voorzitter van het Comité voor een termijn van twee jaar (2020-2021). Dhr. Dabrowski staat aan het hoofd van de eenheid binnenvaart in de afdeling spoorwegvervoer en binnenvaart van het Tsjechische ministerie van Vervoer. Hij zal in zijn taken worden bijgestaan door dhr. Hans-Peter Hadorn, vertegenwoordiger van Zwitserland, die de fakkel overneemt als plaatsvervangend voorzitter van het comité. Dhr. Hadorn is CEO van de Schweizerische Rheinhäfen.

Het comité heeft de heren Dabrowski en Hadorn gefeliciteerd met hun unanieme verkiezing en hun veel succes toegewenst bij de uitoefening van hun toekomstige mandaat.

 

De data van de volgende vergaderingen zijn te vinden op de volgende website: https://www.cesni.eu/nl/evenements/