Vergadering CESNI van 12 april 2022

12/04/2022

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) is op 12 april jongstleden bijeengekomen voor een bespreking van de lopende werkzaamheden en de termijnen die in het verschiet liggen. De hybride vergadering werd voorgezeten door mevrouw Marleen Coenen, vertegenwoordiger van België. Als belangrijkste resultaten van de vergadering kunnen de goedkeuring van standaarden en van een model op het gebied van de beroepskwalificaties worden genoemd. Het comité heeft ook de ontwerpteksten voor de ES-TRIN 2023/1 en ES-RIS 2023/1 in eerste lezing behandeld. De CESNI-standaarden zijn aangepast om de modernisering en vergroening van de vloot te ondersteunen. In dit kader is ook rekening gehouden met de sociale en technologische ontwikkelingen. Het behoud van het hoge veiligheidsniveau in de binnenvaart blijft hierbij vooropstaan. Tijdens de vergadering werd ook de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de binnenvaart besproken. Er werd in het bijzonder ingegaan op de vraag hoe Oekraïense bemanningsleden geholpen kan worden en hoe moet worden omgegaan met Oekraïense kwalificatiecertificaten waarvan de geldigheid verloopt.
 

Bron: CESNI

 
Goedkeuring van standaarden en van een model op het gebied van de beroepskwalificaties
 
CESNI heeft op deze vergadering nieuwe standaarden goedgekeurd op het gebied van de beroepskwalificaties en er is tevens een model vastgelegd voor een medische verklaring. CESNI heeft de standaarden aangenomen voor het praktijkexamen ter verkrijging van een kwalificatiecertificaat op operationeel niveau. Deze standaarden leggen precies vast welke specifieke competenties en evaluatiesituaties vereist zijn in het kader van een praktijkexamen voor matroos, volmatroos en stuurman. Het praktijkexamen kan afgelegd worden aan boord van een schip of in een daarvoor geschikte installatie aan land. De examencommissies kunnen meteen gebruikmaken van deze nieuwe standaarden die tijdens de vergadering op 12 april werden aangenomen.
 
CESNI heeft ook het model vastgelegd van de medische verklaring ter vaststelling van de medische geschiktheid voor de binnenvaart. Dit model hangt samen met deel IV van de ES-QIN 2019 (standaarden voor de medische geschiktheid). Het model is geïnspireerd op het huidige model van de “medische verklaring met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid in de Rijnvaart”, dat in het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) staat. Er is een overzichtelijk en duidelijk formulier ontwikkeld, dat afgestemd is op gebruik door zowel de medisch deskundigen als de autoriteiten van afgifte. De erkende keuringsartsen kunnen meteen al gebruikmaken van het goedgekeurde model.
 
Bespreking van de ontwerpstandaarden voor de technische voorschriften voor schepen en de River Information Services
 
Het comité heeft de ontwerptekst besproken voor de Europese Standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, de ES-TRIN 2023/1. Deze nieuwe editie van de standaard vervangt de editie van 2021. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen opgenomen met betrekking tot:

 • brandstoffen met een laag vlampunt en brandstofcellen,
 • reddingsvesten,
 • uitlaatgasnabehandelingssystemen,
 • het verzamelen van afvalwater,
 • vast ingebouwde brandblusinstallaties ter bescherming van objecten,
 • passagiersschepen,
 • pleziervaartuigen,
 • elektrische aandrijfmotoren achter het achterpiekschot,
 • reparatie van motoren die reeds in gebruik zijn,
 • overzakbare stuurhuizen,
 • navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers,
 • actualisering van de verwijzingen naar ES-RIS 2023/1,
 • bijzondere ankers met verminderde massa,
 • en enkele redactionele correcties.

 
Verder heeft het comité de tweede editie behandeld van de Europese standaard rivierinformatiediensten, de ES-RIS 2023/1. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

 • Toevoeging van een nieuw deel waarin voor het visualiseringssysteem van elektronische kaarten en informatie voor de binnenvaart (Inland ECDIS) alle functionele eisen en kenmerken bijeengebracht en gedeeltelijk verduidelijkt zijn.
 • Toevoeging van twee nieuwe types berichten die door Inland AIS-apparaten verzonden kunnen worden. De AtoN-berichten (Aids to Navigation) worden gebruik om op een Inland ECDIS-scherm in real time de positie aan te geven van fysieke of virtuele objecten zoals boeien, of van gevaarlijke plaatsen of zones waar werkzaamheden in uitvoering zijn. De ASM-berichten zijn een toepassingsmogelijkheid waarbij op het Inland ECDIS-scherm op dynamische wijze aanvullende informatie kan worden weergegeven, bijvoorbeeld de waterstanden of de stand van verkeerslichten bij de sluizen. ASM-berichten kunnen ook gebruikt worden door de schepen om informatie door te geven aan de wal, zoals de geschatte aankomsttijd (ETA – Estimated Time of Arrival).
 • De invoering van het XML-formaat (Extensible Markup Language) voor de meeste berichten in het kader van het elektronisch rapportagesysteem voor binnenvaartschepen (ERI).
 • De toevoeging van een nieuw ‘ERIVOY’-bericht om de melding en planning van reizen te vergemakkelijken.
 • Een regeling voor de actualisering van NtS-berichten (berichten aan de scheepvaart).
 • Redactionele verbeteringen en correcties.

 
De goedkeuring van deze nieuwe edities van de twee standaarden, de ES-TRIN 2023/1 en de ES-RIS 2023/1, is voorzien op de volgende vergadering van CESNI in oktober 2022.
 
Workshop over de invoering van elektronische documenten in de binnenvaart
 
CESNI heeft ingestemd met het voorstel om een workshop te organiseren over de invoering van elektronische documenten in de binnenvaart. Deze overkoepelende workshop beslaat de drie werkgebieden: informatietechnologieën, technische voorschriften voor binnenvaartschepen en beroepskwalificaties.
 
Er zijn meerdere presentaties voorzien die allemaal een ander aspect belichten. Er zullen ook projecten voorgesteld worden die andere vervoersdragers betreffen. Tussen de verschillende sprekers die ingaan op de digitalisering van documenten en die afkomstig zijn van meerdere publieke en particuliere instanties, is er tijd voorzien voor een gedachtewisseling. Bij de workshop gaat het er vooral om lessen te leren uit bestaande projecten en te bepalen welke documenten en procedures in de binnenvaart met voorrang gedigitaliseerd zouden moeten worden. De workshop is gepland in Straatsburg op 8 september van dit jaar.
 
Overige werkzaamheden van CESNI
 
Er is een planning opgesteld voor de werkzaamheden op het gebied van de technische voorschriften voor binnenvaartschepen om het gebruik van alternatieve brandstoffen mogelijk te maken. Deze planning werd de deelnemers aan de vergadering gepresenteerd.
 
Het secretariaat houdt in opdracht van CESNI eveneens een lijst bij van toegelaten motoren die aan boord van binnenvaartschepen ingebouwd mogen worden (listes.cesni.eu). Verschillende motorfabrikanten hebben nieuwe Stage V-motoren op de markt gebracht, waaronder drie motoren met een vermogen van meer dan 1000kW. Alle vermogenscategorieën bij elkaar genomen zijn er nu in totaal ongeveer 80 modellen toegelaten. Ter informatie wordt erop gewezen dat alleen de bevoegde autoriteiten een verzoek mogen indienen voor toevoegingen of wijzigingen ten aanzien van de fabrikant of een motortype.
 
Het document van vaak gestelde vragen (FAQ) dat door CESNI in samenwerking met EUROMOT is opgesteld, is in november 2021 herzien. Dit document is bedoeld om alle bij de binnenvaart betrokken partijen ondersteuning te bieden voor een goed begrip en bij de interpretatie van de bepalingen die van toepassing zijn op motoren in het licht van de nieuwe eisen voor niet voor de weg bestemde mobiele motoren (NMMR-Verordening) en de ES-TRIN.
 
Afgezien daarvan heeft het comité een nieuw document met FAQ’s aangenomen dat informatie verstrekt over het administratief beheer van bemanningsdocumenten. Er zijn veel nieuwe, vaakgestelde vragen toegevoegd over de administratieve regelingen die gelden voor de certificaten en de bijbehorende good practices. Ter herinnering wordt erop gewezen dat er nog een ander document met FAQ’s is dat informatie bevat over de interpretatie van de standaarden in de ES-QIN voor de competenties, het praktijkexamen, de goedkeuring van simulatoren en de medische geschiktheid.
 
CESNI hecht veel belang aan een nauwe samenwerking met de sector, of het nu gaat om het gebied van de technische voorschriften, de beroepskwalificaties of de informatietechnologieën. Wat dit betreft kan verwezen worden naar de raadpleging van het bedrijfsleven die op 14 december vorig jaar plaatsvond. Daar stonden de werkzaamheden centraal rond de toekomstige Europese regelgeving op het gebied van de bemanning. Een ander voorbeeld voor de samenwerking is het onderzoek naar de menselijke factor als oorzaak voor ongevallen in de binnenvaart.
 
Deelnemers aan de vergadering
 
Aan de vergadering van het comité hebben de volgende landen, organisaties en instanties deelgenomen:

 • Elf lidstaten: België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Tsjechische Republiek en Zwitserland
 • De Europese Commissie, de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), de Donaucommissie en de Moezelcommissie
 • Acht erkende organisaties: CEMT, EBA, EDINNA, ETF, GERC, IVR, EBU, ESO
 • Twee waarnemersstaten: Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk

 
Volgende vergadering
 
De volgende vergadering van het comité is voorzien op 13 oktober 2022.