Nieuwe internationale werkgroep voor standaarden met betrekking tot de informatietechnologie in de binnenvaart

18/06/2019

 

(Bron: CESNI-secretariaat)

 

Straatsburg, 18 juni 2019 – De nieuwe permanente Werkgroep voor informatietechnologieën, die is ingesteld door het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI), is op 13 en 14 juni van dit jaar voortvarend van start gegaan. Vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van zowel de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) als de Europese binnenvaartorganisaties, waterpolitie, Europese Commissie, Donaucommissie en CCR hebben een werkprogramma voor de komende drie jaar opgesteld en een begin gemaakt met de uitvoering van dit programma. Eén van de aandachtspunten van de besprekingen was de integratie van de momenteel onafhankelijke Europese RIS Expert Groups (waarbij RIS staat voor River Information Services) in de processen en structuren van CESNI. De werkgroep zal de voorstellen die zijn ontwikkeld tijdens deze vergadering voorleggen aan het Comité, dat hierover op 15 oktober van dit jaar een beslissing zal nemen.

 

Het Comité heeft in november vorig jaar bij besluit de nieuwe permanente Werkgroep voor informatietechnologieën (CESNI/TI) ingesteld, die tot taak heeft het werkprogramma van het Comité op het gebied van informatietechnologieën uit te voeren. Deze nieuwe werkgroep is de derde in zijn soort, waardoor geprofiteerd kan worden van de waardevolle ervaring die is opgedaan door de bestaande Werkgroepen voor technische voorschriften (CESNI/PT) en beroepskwalificaties (CESNI/QP). De hoofdtaken van CESNI/TI zijn het opstellen van technische standaarden op het gebied van de informatietechnologie, met inbegrip van RIS, het bevorderen van de goede omzetting van deze standaarden zowel voor RIS als op andere gebieden van de informatietechnologie en het ontwikkelen van richtsnoeren en analyses voor de standaarden inzake informatietechnologie. CESNI/TI zal op deze manier de koers uitzetten voor de digitalisering en automatisering van de binnenvaart en zo een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van deze vervoerswijze.

 

Naast werkzaamheden op het gebied van RIS voorziet het door CESNI/TI ontwikkelde werkprogramma belangrijke bijdragen aan de invoering van elektronische documenten en andere digitale hulpmiddelen in de binnenvaart, aan de veiligheidsaspecten van informatietechnologieën, aan de geautomatiseerde vaart en aan de ondersteuning van logistieke processen.

 

De leden van CESNI zien grote voordelen in de geleidelijke integratie van de bestaande RIS Expert Groups (Electronic Chart Display and Information Systems (ECDIS), Vessel Tracking and Tracing (VTT), Electronic Reporting International (ERI) en Notices to Skippers (NtS)) in de structuur en procedures van CESNI. CESNI/TI concentreert zich daarom in eerste instantie op het ontwikkelen van voorstellen voor een dergelijke integratie, in nauwe samenwerking met de betrokken deskundigengroepen.

 

Als eerste “officiële handeling” heeft de werkgroep haar voorzitter en diens plaatsvervanger benoemd. De heer Nils Braunroth, bevoegde referent bij het Bondsministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur en vertegenwoordiger van Duitsland in CESNI/TI, zal de werkgroep voorzitten voor de jaren 2019 en 2020 en de heer Brian Vrijaldenhoven, medewerker bij Rijkswaterstaat, hoofd van de ERI Expert Group en vertegenwoordiger van Nederland in CESNI/TI, zal de plaatsvervangend voorzitter zijn.

 

De heer Braunroth heeft een beroep op alle lidstaten van de EU en CCR gedaan om deskundigen voor de werkgroep aan te wijzen, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan. Hij heeft tevens de erkende organisaties bij CESNI opgeroepen tot een actieve medewerking binnen CESNI/TI om een beslissende rol te spelen in de digitalisering van de binnenvaart.