CESNI-vergadering van 18 oktober 2017

18/10/2017

Straatsburg, 18 oktober 2017 – het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) is onder voorzitterschap van de heer Max Nilles, afgevaardigde van Luxemburg, op woensdag 18 oktober 2017 te Straatsburg bijeengekomen. Twaalf lidstaten en een waarnemersstaat, de Republiek Oekraïne, ter gelegenheid van deze vergadering officieel erkend als waarnemersstaat, evenals de Savacommissie, de VN/ECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties), alsook verschillende bij CESNI erkende organisaties, hebben aan het overleg deelgenomen.

Ter gelegenheid van deze laatste vergadering in 2017 heeft het comité besloten de status van waarnemersstaat aan de Republiek Oekraïne toe te kennen. Bovendien heeft het comité de instelling van een tijdelijke werkgroep voor elektronische systemen op binnenschepen gevalideerd. Betreffende het opstellen van standaarden voor beroepskwalificaties, met name inzake competentiestandaarden, praktijkexamens, medische criteria en simulatoren, werden de werkzaamheden sinds 6 juli, datum waarop het comité voor het laatst bijeen kwam, op intensieve wijze voortgezet met het oog op het onderzoek van de resultaten tijdens de vergaderingen van de Werkgroep CESNI/QP in de afgelopen maand september en de komende maand november. Tot slot was deze vergadering ook een gelegenheid om eer te betonen aan het voorzitterschap 2016-2017 van het comité, vervuld door de heer Max Nilles, afgevaardigde van Luxemburg. Het voorzitterschap 2018-2019 zal door mevrouw Lucia Luijten, afgevaardigde van Nederland, worden bekleed.

 

Toekenning van de status van waarnemersstaat aan de Republiek Oekraïne

In aanwezigheid van dhr. Kyrylo Shalamay, directeur-generaal van het Shipping Register van Oekraïne en afgevaardigde van Oekraïne, heeft het comité het verzoek van de Republiek Oekraïne om de status van waarnemersstaat bij CESNI te verkrijgen, unaniem ingewilligd. De status van waarnemersstaat biedt de mogelijkheid aan een niet-lidstaat van de Europese Unie of van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart om aan vergaderingen van het comité en van de werkgroepen daarvan deel te nemen.

Reeds bij de instelling van CESNI had Oekraïne getoond belang te hechten aan een deelname aan de werkzaamheden; toentertijd werd Oekraïne als tijdelijke waarnemer toegelaten. Het comité moest de modaliteiten van de toekenning van de definitieve status in maart jongstleden verduidelijken.

Bij de werkzaamheden van het comité biedt de solide ervaring waarover de Republiek Oekraïne op het gebied van de binnenvaart beschikt een grote toegevoegde waarde. Oekraïne heeft niet alleen een uitgebreid waterwegennet op het nationale grondgebied maar is bovendien bijzonder aanwezig op het internationale toneel. In haar hoedanigheid van lidstaat van de Donaucommissie en van de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties van Europa is de Republiek Oekraïne tevens waarnemersstaat bij de CCR sinds 2005.

Het comité verheugt zich over deze nieuwe erkenning, waarmee de gewenste openheid naar alle betrokken partijen op het gebied van de Europese binnenvaart opnieuw tot uiting komt.

 

Instelling van een tijdelijke werkgroep voor elektronische systemen

Het comité heeft besloten een tijdelijke werkgroep voor elektronische systemen op binnenschepen (CESNI/PT/Elec) in te stellen. De hoofdtaak van deze groep is het voorbereiden van het project technische voorschriften voor elektronische systemen (hoofdstuk 12 van ESTRIN), zoals bedoeld in het meerjarig werkprogramma van CESNI. Daarbij zal de werkgroep ernaar streven de al eerder vastgestelde principebesluiten op dat gebied na te leven en de aanzienlijke reeds door de Duitse delegatie uitgevoerde werkzaamheden opnieuw te gebruiken.

 

Standaarden voor de beroepskwalificaties

Betreffende de competentiestandaarden heeft de Werkgroep Beroepskwalificaties de voorstellen van de tijdelijke werkgroep voor CESNI-standaarden goedgekeurd.

Het opstellen van CESNI-standaarden voor de praktijkexamens voor schippers, het radarpatent en voor de deskundigen voor de passagiersvaart en LNG is nog gaande, waarbij gepland is de eerste ontwerpen in november aan de werkgroep voor te leggen.

In september heeft de werkgroep de medische criteria voor de geschiktheid van de bemanningsleden uitgebreid behandeld. Voor de vergadering in november controleert de werkgroep de criteria, net als de competentiestandaarden, een laatste maal met het oog op een indiening bij het comité.

Betreffende de simulatorenstandaarden kon de door CESNI ingestelde deskundigengroep een voorstel voor technische vereisten en technische beproevingsmethoden voor vaarsimulatoren uitwerken, dat in november door de werkgroep kan worden onderzocht.

 

Einde voorzitterschap 2016-2017 van het comité en voorzitterschap 2018-2019

Het comité heeft afscheid genomen van zijn voorzitter de heer Max Nilles, afgevaardigde van Luxemburg, die met succes de directie gedurende de eerste twee jaren (2016-2017) dat het nieuw ingestelde comité functioneerde, heeft waargenomen, en heeft hem hartelijk bedankt voor zijn inzet.

Mevr. Lucia Luijten, afgevaardigde van Nederland, zal het voorzitterschap van het comité gedurende de twee komende jaren (2018-2019) bekleden. Mevr. Lucia Luijten is hoofd van de afdeling binnenvaart en vaarwegen bij het Nederlandse Ministerie Infrastructuur en Milieu. Mevr. Lucia Luijten zal bij het uitvoeren van haar taken worden gesteund door Mevr. Vera Hofbauer, afgevaardigde van Oostenrijk, die het plaatsvervangende voorzitterschap van het comité zal bekleden. Mevr. Vera Hofbauer is hoofd van de Afdeling Binnenvaart, technische en nautische sectoren, van het Oostenrijkse Ministerie van Vervoer, Innovatie en Technologie.

Het comité heeft de dames Luijten en Hofbauer gefeliciteerd met hun benoeming en heeft hen succes gewenst bij het uitvoeren van hun komende mandaat.