CESNI-raadpleging van het bedrijfsleven: een stapje verder in de richting van geharmoniseerde Europese bemanningsvoorschriften

14/12/2021

Online, 14 december 2021 – Op 14 december van dit jaar heeft CESNI een raadpleging van het bedrijfsleven georganiseerd. Dit event vond online plaats in de vorm van een webinar en was geheel en al gewijd aan de Europese bemanningsvoorschriften. Aan deze belangrijke forumdiscussie, die plaatsvond onder auspiciën van CESNI/QP (de werkgroep van CESNI voor beroepskwalificaties), hebben meer dan tachtig deelnemers deelgenomen. De deelnemers hadden de gelegenheid om in te gaan op de ontwikkeling van een toekomstig wettelijk kader op het niveau van de CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) en de EU (Europese Unie) voor de bemanningsvoorschriften en zij werden gevraagd naar hun mening over verschillende vraagstukken.
 

© BDB

 
Vandaag de dag is het zo dat de bemanningsvoorschriften in Europa niet overal hetzelfde zijn. Valt het te verwachten dat er in de toekomst geharmoniseerde bemanningsvoorschriften zullen komen? CESNI heeft duidelijk te kennen gegeven dat men daaraan wil gaan werken. De vertrekpunten daarvoor zijn de volgende:

  • de Verklaring van Mannheim waarin de CCR de opdracht gekregen heeft om aan moderne en flexibelere bemanningsvoorschriften te werken (2018);
  • de TASCS study (Towards A Sustainable Crewing System) die werd uitgevoerd in opdracht van de sociale partners en de werklast in de binnenvaart diepgaand onderzoekt (2019);
  • de NAIADES III-mededeling waarin de bemanningsvoorschriften als vlaggenschipactie genoemd worden (2021).

 
CESNI heeft tegen deze achtergrond in 2019 een tijdelijke werkgroep voor bemanningsvoorschriften in het leven geroepen (CESNI/QP/Crew). Deze deskundigengroep heeft de afgelopen maanden een routekaart opgesteld waarin alle belangrijke onderwerpen staan die onderzocht moeten worden om standaarden voor bemanningsvoorschriften op te stellen. CESNI heeft gewerkt aan de aspecten waar een consensus over bestaat, maar er zijn ook nog diverse open vragen die met deskundigen uitgediept moeten worden. Als er in de toekomst standaarden tot stand worden gebracht, zouden de CCR en de EU daar binnen hun respectieve rechtskader naar kunnen verwijzen.
 
Bij deze online-meeting ging het er vooral om de routekaart aan de sector voor te leggen, want deze vormt de hoeksteen voor de ontwikkeling van een wettelijk kader op Europees niveau. De deelnemers werden welkom geheten door de nieuwe secretaris-generaal van de Centrale Commissie, mw. Lucia Luijten. Ze ging kort in op de aanleiding en achtergrond van de raadpleging. Er werden tijdens het webinar verschillende keynote-speeches gegeven om de deelnemers over de routekaart te informeren, rekening houdend met het feit dat de deelnemers vanuit hun praktijkervaring de arbeidsomstandigheden en werklast aan boord van de schepen goed kennen. De voorzitter van CESNI/QP/Crew, mw. Herlinde Liégois van de Belgische delegatie en moderator van de vergadering, schetste de algemene inhoud van de routekaart. Mw. Cristelle Rousseau van de Europese Commissie ging in op de activiteiten die op EU-niveau gepland zijn. Zij noemde daarbij het initiatief voor e-tools en bemanningsvoorschriften waar al eerste resultaten geboekt zijn. Tot slot heeft dhr. Jörg Rusche van het CESNI-secretariaat een korte presentatie gehouden over de punten waar al een consensus over bestaat en de stand van zaken met betrekking tot een aantal specifieke aspecten van de routekaart.
 
Een ander doel van dit webinar was om de sector te raadplegen en informatie te delen over praktische punten, met name ten aanzien van de “scope” en “flexibiliteit” van toekomstige Europese bemanningsvoorschriften. Deze raadpleging van de sector bood een uitstekende gelegenheid om ideeën uit te wisselen en input bijeen te brengen over de open vragen in de routekaart. De sociale partners hebben aangegeven welke onderwerpen voor de sector het belangrijkst zijn. Zij hadden eveneens een aantal zeer concrete vragen voorbereid om tijdens de webinar te bespreken. De deelnemers hebben deze onderwerpen besproken en daar hun mening over gegeven, zoals bijvoorbeeld welke bemanningsleden allemaal onder de scope zouden moeten vallen, de vraag of in toekomstige bemanningsvoorschriften het instroomniveau moet worden opgenomen of welke elementen van doorslaggevend belang zijn om de werklast te bepalen. Dit leverde een constructieve bespreking op van de toekomstige Europese bemanningsvoorschriften. De deelnemers hebben bovendien de gelegenheid om ook na de vergadering nog schriftelijke bijdragen in te dienen.
 
CESNI/QP/Crew is blij met alle bijdragen van de sector met betrekking tot de routekaart en zal daar zeker mee aan de slag gaan in het kader van de werkzaamheden op grond van het volgende werkprogramma voor 2022-2024.