Vergadering van het Comité CESNI op 6 juli 2017

06/07/2017

Straatsburg, 6 juli 2017 – Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart is op 6 juli 2017 onder voorzitterschap van de heer Max Nilles, vertegenwoordiger van Luxemburg, in Straatsburg bijeengekomen. Dertien lidstaten en de Europese Commissie, de Moezelcommissie en de Savacommissie alsmede erkende organisaties bij CESNI hebben aan het overleg deelgenomen.

 

Goedkeuring van ES-TRIN 2017/1

Het Comité heeft de nieuwe Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, ES-TRIN 2017/1, aangenomen, die de vorige standaard uit 2015 vervangt. De wijzigingen betreffen voornamelijk de volgende gebieden :

– uitstoot van schadelijke gassen en luchtverontreinigende deeltjes door interne verbrandingsmotoren (aanpassing van ES-TRIN aan de verordeningen van de Europese Unie),

– elektrische apparaten en installaties (Hoofdstuk 10),

– traditionele schepen (Hoofdstuk 24).

ES-TRIN is als zodanig niet bindend. Om de standaard toepasselijk te maken, kunnen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, de Europese Unie, andere internationale organisaties of derde landen in hun respectieve wettelijke kaders naar de standaard verwijzen.

De CCR en de EU zijn voornemens om het van kracht worden van de ES-TRIN 2017/1 op elkaar af te stemmen. Door in de respectieve wettelijke regelingen naar de standaard te verwijzen, kan deze in beide organisaties op 7 oktober 2018 van kracht worden.

 

Goedkeuring van de Teststandaard voor Inland AIS 2017/2.0

Tijdens de vergadering op 6 juli heeft het Comité eveneens de Teststandaard voor Inland AIS aangenomen, die naast de minimale operationele en functionele vereisten ook de testmethoden en vereiste testresultaten vastlegt voor de Inland AIS-apparatuur.

Het Automatic Identification System (AIS) werd oorspronkelijk ontwikkeld door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor de zeescheepvaart.

Om te voldoen aan de specifieke behoeften van de binnenvaart, werd het AIS verder ontwikkeld tot een Standaard voor tracking en tracing van binnenvaartschepen (VTT-standaard), waarbij een volledige compatibiliteit met het maritieme AIS van de IMO en de al bestaande standaarden in de binnenvaart behouden werd.

Afgezien van de bovengenoemde VTT-standaard, bleek het nodig te zijn om voor de aan boord van schepen geïnstalleerde Inland AIS-apparaten naast de operationele en functionele vereisten ook de testmethoden en vereiste testresultaten vast te leggen.

De door CESNI aangenomen Inland AIS-teststandaard maakt het mogelijk om hieraan te voldoen en past daarom uitstekend binnen het kader dat ES-TRIN biedt. In artikel 1.0, lid 7.11 van ES-TRIN is nu een verwijzing naar deze standaard opgenomen.

De CCR heeft met ingang van 1 december 2014 ter verhoging van de veiligheid de uitrusting met Inland AIS-apparatuur in de Rijnvaart verplicht gesteld.

De technische inhoud is identiek aan die van de Inland AIS-teststandaard, Editie 2.0, die werd aangenomen bij Besluit 2012-II-20 van de CCR van 29 november 2012. Daarom wordt deze standaard gepubliceerd als Editie 2.0.

 

Toekenning van de status van waarnemersstaat aan de Republiek Servië

Het Comité heeft met algemene stemmen gevolg gegeven aan het verzoek van de Republiek Servië om de status van waarnemersstaat bij CESNI te verkrijgen. Het Comité had de modaliteiten voor de toekenning van deze status in maart van dit jaar gepreciseerd met het oog op de gewenste opening naar alle stakeholders op het gebied van de Europese binnenvaart. De status van waarnemersstaat stelt elke staat die geen lid is van de Europese Unie of de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, in staat aan de vergaderingen van het Comité en zijn werkgroepen deel te nemen.

De excellentie en expertise van de Republiek Servië op binnenvaartgebied zullen een waardevolle toegevoegde waarde vormen voor de werkzaamheden van CESNI. In haar hoedanigheid van lid van de Donaucommissie, de Savacommissie en de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) toont de Republiek Servië belangstelling voor uniforme internationale regels op binnenvaartgebied sinds 2001, het jaar waarin zij de status van waarnemersstaat bij de CCR had verkregen.

Het Comité begroet deze eerste erkenning, die op korte termijn gevolgd zal worden door de erkenning van andere derde staten.

 

Standaarden voor de beroepskwalificaties

Het Comité heeft met tevredenheid kennis genomen van het feit dat er tussen Raad, Europees Parlement en Europese Commissie op 27 juni jongstleden een informeel akkoord werd bereikt over de richtlijn inzake de erkenning van beroepskwalificaties. De resultaten van dit informele akkoord zullen in overweging genomen moeten worden in de CESNI-standaarden die momenteel worden opgesteld.

In het Comité werd stilgestaan bij de stand van de werkzaamheden op het gebied van de beroepskwalificaties.

De vaste werkgroep voor de beroepskwalificaties is in mei van dit jaar in Boedapest op de zetel van de Donaucommissie bijeengekomen. De werkgroep heeft zich toen gebogen over de eerste ontwerpteksten voor competentiestandaarden waar in het kader van de voorgestelde Europese richtlijn (EU) met betrekking tot de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart momenteel aan gewerkt wordt.

Op 6 juli is in de namiddag de expertgroup voor de medische standaarden bijeengekomen. Op deze vergadering zijn de reacties besproken die ontvangen werden op de eerste ontwerptekst voor de standaard met criteria voor de medische geschiktheid van de dekbemanning in de binnenvaart. Afgezien van de lidstaten en internationale organisaties, werden nationale oftalmologische verenigingen en deskundigen die belast zijn met de medische keuring van leden van de dekbemanning geraadpleegd, omdat het de bedoeling is dat de standaarden zo nauw mogelijk aansluiten bij de realiteit in de binnenvaart.

Verder is in het Duitse Duisburg in juni 2017 de tijdelijke werkgroep voor de standaarden voor simulatoren bijeengekomen. Het Comité heeft met grote tevredenheid kennis genomen van het akkoord dat tussen de experts is bereikt over de technische vereisten die moeten gelden voor vaarsimulatoren. De tijdelijke werkgroep zal voor alle technische vereisten de teststandaarden vastleggen. De volgende vergadering zal plaatsvinden in Harlingen in Nederland op 12 en 13 september 2017.