Vergadering van CESNI op 10 april 2018

10/04/2018

 

Straatsburg, 10 april 2018 – Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) is op donderdag 10 april 2018 in Straatsburg bijeengekomen onder voorzitterschap van mevrouw Lucia Luijten, vertegenwoordigster van Nederland. Aan de vergadering hebben 11 lidstaten, de Europese Commissie, de Savacommissie en verschillende door CESNI erkende organisaties deelgenomen.

 

Technische voorschriften voor binnenschepen

De toelichting bij de wijzigingen die zijn ingevoerd met de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN), editie 2017/1, is met de goedkeuring van het Comité op internet geplaatst. Deze samenvatting heeft tot doel de vereisten te documenteren die aan deze wijzigingen van ES-TRIN ten grondslag liggen en de gevolgen in kaart te brengen van de wijzigingen die aan ES-TRIN 2017/1 zijn verbonden. Het Comité heeft het nut van deze toelichtingen benadrukt, die de transparantie van de informatie voor zowel de deelnemers als het publiek ten goede komen.

Het Comité is tevens overgegaan tot een eerste onderzoek van het ontwerp van ES-TRIN 2019/1, dat van de werkgroep voor de technische voorschriften was ontvangen. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen betreffen de automatische uitwendige defibrillatoren, de brandblusinstallaties, de bijzondere bepalingen voor elektrische aandrijvingen (hoofdstuk 11) en diverse aanpassingen van de overgangsbepalingen. Het Comité heeft besloten om dit ontwerp met het oog op de vaststelling op de agenda van zijn volgende vergadering (in november 2018) te plaatsen.

 

Beroepskwalificaties

Het Comité heeft voor de eerste maal het ontwerp van standaarden op het gebied van de beroepskwalificaties onderzocht. Deze standaarden zijn opgesteld door de werkgroep voor beroepskwalificaties en haar tijdelijke werkgroepen van deskundigen, en deze standaarden zouden als gedelegeerde handelingen kunnen worden opgenomen in Richtlijn 2017/2397 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart. Ook de Centrale Commissie voor de Rijnvaart zal de standaarden in haar regelgeving opnemen.

Het Comité heeft besloten alle ontwerpstandaarden ter vaststelling op de agenda van de volgende vergadering te plaatsen:

 

Standaarden inzake de medische geschiktheid

Competentiestandaarden

 • competentiestandaarden voor het operationeel niveau
 • competentiestandaarden voor het leidinggevend niveau
 • competentiestandaarden voor deskundige voor de passagiersvaart
 • competentiestandaarden voor het varen op binnenwateren van maritieme aard
 • competentiestandaarden voor het varen met behulp van radar
 • competentiestandaarden voor deskundige op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG)

Standaarden voor praktijkexamens

 • standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van het  kwalificatiecertificaat voor het varen met behulp van radar
 • standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van het kwalificatiecertificaat van deskundige voor de passagiersvaart
 • standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van het kwalificatiecertificaat van deskundige op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG)
 • standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van het kwalificatiecertificaat van schipper
 • standaarden voor de extra module “toezicht” in het kader van het praktijkexamen ter verkrijging van het kwalificatiecertificaat van schipper

Standaarden voor de goedkeuring van simulatoren

 • standaarden voor de technische en functionele vereisten die van toepassing zijn op binnenvaartsimulatoren
 • standaarden voor de administratieve procedure voor de goedkeuring van binnenvaartsimulatoren en radarsimulatoren

 

Binnen de werkgroep voor beroepskwalificaties wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van de certificaatmodellen die nodig zijn om de vereiste competenties en vaardigheden te certificeren.

 

Werkprogramma

Het Comité heeft zijn herziene werkprogramma voor de periode 2016-2018 met betrekking tot de beroepskwalificaties formeel aangenomen. Dit herziene werkprogramma houdt rekening met de wijzigingen die zijn aangebracht in de loop van de beraadslagingen over de Europese richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.

Het Comité heeft de staten, internationale organisaties en erkende organisaties verzocht voorstellen voor onderwerpen voor het volgende werkprogramma (2019-2021) in te dienen. Het onderzoek van de voorstellen is toevertrouwd aan de werkgroepen die vóór de zomer en aan het einde van de zomer zullen bijeenkomen. Hun taak zal erin bestaan een ontwerpwerkprogramma op te stellen, dat ter goedkeuring aan het Comité moet worden voorgelegd tijdens zijn volgende vergadering (in november 2018).

Het Comité zal voor het eerst sinds zijn oprichting in 2015 buiten Straatsburg bijeenkomen. Het Comité zal op uitnodiging van de Tsjechische delegatie op 8 november 2018 vergaderen aan de oevers van de Vltava, in de gebouwen van het Ministerie van Vervoer van de Tsjechische Republiek.

Alle vergaderdata van CESNI zijn hier beschikbaar:   https://www.cesni.eu/nl/evenements/